МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State University

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING

UP SYSTEMS

 

№ 1/2010 (9)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 1/2010 (9). – 75 с.

 

Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. –

Kremenchuk: KSU, 2010. – № 1/2010(9). – 75 p.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 25 червня 2009 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 12830-1714 ПР від 12.07.2007 р.

 

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University (Record №8 of 25.06.2009).

State registration certificate KB № 12830-1714 ПР of 12.07.2007.

 

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати у галузі технічних наук.

 

The journal publishes articles containing new theoretical and practical results which have been received in the field of Engineering Sciences.

 

 

З М І С Т

 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

Загірняк М.В., Чорний О.П., Романенко С.С

8

МІЖВУЗІВСЬКИЙ ВЕБІНАР-ЗАХИСТКОМПЛЕКСНОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Гладир А.І., Чорний О.П., РодькінД.Й.,  Грабко В.В., Розводюк М.П.

14

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ПРИ СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Кравець О.М., Чорний О.П.

17

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ,
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В.

25

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ТРАНЗИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Юхименко М.Ю.

32

АЛГОРИТМ КОМПЕНСАЦІЇ ЕФЕКТУ «МЕРТВОГО ЧАСУ» В ТРЬОХРІВНЕВИХ ІНВЕРТОРАХ НАПРУГИ

Осадчук Ю.Г., Козакевич І.А., Сінчук І.О.

38

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОТУЖНИХ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ РОБОТИ

Чорний О.П., Сидоренко В.М., Воробейчик О.С., Богатирьов К.М.

42

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Калінов А.П., Мамчур Д.Г.

47

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТРАНСМІСІЙ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Калінов А.П., Мельников В.О., Артеменко А.М.

50

БАЗОВЫЕ СЕТИ ПЕТРИ И ЭКВИПОЛЕНТИРОВАНИЕ ПСЕВДОАВАРИЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Синчук И.О.

54

АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Сердюк А.А., Коренькова Т.В.

58

ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА» КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Колотило І. А., Перекрест А.Л.

63

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Заквасов В.В.

66

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

70

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

72

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

75