МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

INSTITUTE OF ELECTROMECHANICS, ENERGY SAVING AND CONTROL SYSTEMS

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

 

 1/2012 (17)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 1/2012 (17). – 156 с.

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – № 1/2012(17). – 156 p.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database«UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 5 від 23.02.2012 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

 

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 5 of 23 February, 2012). Registration Certificate № 18236–7036 of 05 September, 2011.

 

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

 

Науковий журнал видається з 2007 року.

The journal has been published since 2007.

 

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2012 р.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012 p.

 

 

ЗМІСТ

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРИФАЗНО-ОДНОФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ПРИ ВИПАДКОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Ю. В. Шуруб

12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО РОТОРА

Н. Н. Заблодский, В. И. Рубежанский, Н. В. Лукьянов

16

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ЗАЗОРЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Н. Н. Заблодский, В. Ю. Грицюк

19

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В ВОЗДУШНОМ ЗАЗОРЕ КОАКСИАЛЬНО-ЛИНЕЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С АКСИАЛЬНЫМ И РАДИАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ НА ЯКОРЕ

Г. М. Голенков, М. Аббасиан

22

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЯЕМОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

В. Ф. Шинкаренко, Ю. В. Гайдаенко, С. А. Маляренко, А. Т. Мошняга

25

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИГРАДИЕНТНОЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ

С. Т. Толмачев, С. Л. Бондаревский

31

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ

А. М. Андрусенко, А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, Е. Е. Волканин

37

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ С ИСКУССТВЕННОЙ КОММУТАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННОЙ МАШИНЫ

Е. А. Ленская

40

АДАПТИВНА ВІБРАЦІЙНА МАШИНА З ТОРОЇДАЛЬНИМ РОБОЧИМ КОНТЕЙНЕРОМ

Р. В. Чубик, Г. Б. Карпець

46

БЕСКОНТАКТНЫЙ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

А. М. Галиновский, В. А. Бобер

51

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Е. В. Носач, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспиз

57

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАВИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ

А. А. Сердюк, Т. В. Коренькова, В. В. Артамонов, Ю. А. Бранспиз

61

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В. К. Тытюк, О. Е. Мельник

66

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ СИСТЕМ ВИПРОБУВАННЯ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

А. І. Ломонос, О. В. Удовицький

72

РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЯГОВОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ДЕЛ-02

Д. О. Кулагін

77

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 
НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

О. І. Дорошенко, О. М. Івко

82

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ю. Г. Качан, А. В. Николенко, В. В. Кузнецов

87

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАРЯД НАКОПИТЕЛЬНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ В СИСТЕМАХ ГРУППОВОГО ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

А. А. Колб.

91

ГАРМОНІЙНИЙ СКЛАД ФІДЕРНИХ НАПРУГ ТА СТРУМІВ ПРИ АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ

М. О. Костін, П. Є. Михаліченко

96

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ НА БАЗЕ РЕГУЛЯТОРА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

А. К. Жук, В. Н. Запальский, К. Н. Запальский

102

РАСЧЕТ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СОСУДЫ АККУМУЛЯТОРОВ ТЯГОВЫХ БАТАРЕЙ ДВУХОСНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

О. Н. Синчук, С. Н. Якимец, Е. И. Скапа

107

ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ ВІТРОГЕНЕРАТОРНИХ МІНІЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИРОБОК ШАХТ

О. М. Сінчук, С. М. Бойко

110

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ШАХТНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ НЕШТАТНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

В. О. Черная, И.О. Синчук, М. А. Баулина

113

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНАРНЫХ СИСТЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Р. О. Мазманян, И. П. Кондратенко

119

INDUSTRIAL COMPUTER NETWORKS OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT COMPLEXES PROTECTION SYSTEMS

A. Petrus, Yu. Lashko

125

РЕЗОНАНСНИЙ ІНВЕРТОР ІЗ ЗВОРОТНИМИ ДІОДАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

В. І. Сенько, К. В. Трубіцин, М. М. Юрченко, О. М. Юрченко

128

MОДЕЛЮВАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ АТАК У СЕНСОРНІЙ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

П. С. Євтух, В. М. Карпінський

133

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ

В. В. Бушер

138

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 
ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ВИРТУАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Э. В. Кореньков, А. М. Кравец

144

КЕРУЮЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЕЛЕКТРОМАШИННИМ ПІДСИЛЮВАЧЕМ

І. С. Конох, А. І. Ломонос

148

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

152

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

155