№ 1/2015 (29)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 1/2015 (29)

 

 

Кременчук – 2015

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (29). – 134 с.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.


 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 


Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 5 від 19.03.2015 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 p.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302
Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, АДАПТИВНЕ ДО ВАРІАЦІЙ АКТИВНИХ ОПОРІВ СТАТОРА Й РОТОРА: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Пересада С.М., Коноплінський М.А., Ковбаса С.М.

10

DEFINITION OF CONTROL PARAMETERS OF POWER ENERGY CONVERTER FOR DIRECT CURRENT MACHINES TESTING COMPLEXES

Lomonos A.

17

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА БАЗЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА

Зачепа Ю.В.

26

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ УПРУГОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ НА ОПТИМАЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ

Бойко А.А., Бойко Н.А., Бесараб А.А.

38

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОМПЛЕКСА ВЕСОВОГО ДОЗИРОВАНИЯ

Важинский А.И.

45

СТАБІЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ЗА КРИТЕРІЄМ В’ЯЗКОСТІ ВІБРОКИПЛЯЧОГО ШАРУ

Чубик Р.В., Зрайло Н.М.

52

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Саленко Ю.С.

59

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

BRANCHED CIRCUIT OF 6 kV OPERATION WITH INSULATED NEUTRAL UNDER PHASE-TO-EARTH FAULT

Baranovskaya M., Tytyuk V., Nevzlin B., Zagirniak V

67

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ У ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ

Калінов А.П., Малякова М.С., Мельников В.О

74

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С РЯДАМИ ФУРЬЕ В ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Кобыльская Е.Б.

82

ON THE QUESTION OF A REASONABILITY OF CAPACITIVE STORAGES USE IN THE METRO

Sulym А.

94

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВНУТРИКАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА

Гребенюк А.М., Некрасов А.В.

101

СИСТЕМА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ФАКТОРНОГО ПРОСТОРУ Й ПРОЦЕС СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗАЛІЗОРУДНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сінчук О.М., Сінчук І.О., Ялова А.М., Віннік М.А.

110

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

LABORATORY SET-UP FOR INVESTIGATION THE CHARACTERISTICS OF THE POWER TRANSISTORS’ KEYS WHICH WORKS AS A PART OF SEMICONDUCTOR ENERGY TRANSFORMERS

Melnykov V.

119

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

127

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

130

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

132