№ 1/2016 (33)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 1/2016 (33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2016

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 1/2016 (33). – 160 с.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

 

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Google Scolar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 29.03.2016 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016 p.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ МАШИНОЮ ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ З ВЛАСТИВОСТЯМИ РОБАСТНОСТІ ДО ПАРАМЕТРИЧНИХ І КООРДИНАТНИХ ЗБУРЕНЬ
Пересада С.М., Благодір В.О.

10

SPEED VECTOR CONTROL SYSTEM OF SWITCHED INDUCTOR-TYPE ELECTRICAL DRIVE
Ostroverkhov M., Pyzhov V.

18

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧІ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ КІЛ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
Грабко В.В., Левицький С.М., Бартецький А.А.

25

КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПАРАМЕТРИЧНО ІНВАРІАНТНОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ МОМЕНТА В ЗОНІ ОСЛАБЛЕННЯ ПОЛЯ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
Приймак Б.І.

32

MATHEMATICAL MODELING OF GROUP DRIVES PUSH AND LIFT ELECTRIC EXCAVATOR MECHANISMS
Tytyuk V., Baranovskaya M., Meleshko D., Chornyi O.

42

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИМ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Буров О.М., Власюк Н.М.

49

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ЧИСЛЕННО-ПОЛЕВОЙ ПОВЕРОЧНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Милых В.И., Шилкова Л.В.

58

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ МНОГОАМПЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИХ ГЛАВНЫХ КОНТАКТОВ
Павленко Т.П.

66

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ БАГАТОРІВНЕВИМ ІНВЕРТОРОМ НАПРУГИ

Левицький С.М., Бомбик В.С.

75

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВУЗЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ
Бялобржеський О.В., Євтушенко Л.Г.

83

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ФОРМОВАНИХ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
Зачепа Ю.В.

90

РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сивокобыленко В.Ф., Деркачев С.В.

97

АНАЛИЗАТОР ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Коренькова Т.В., Ковальчук В.Г., Родькин Д.И.

104

ПРОСТОРОВІ РОЗПОДІЛИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
Левченко Л.О., Карпенко С.Г., Глива В.А.

114

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
Гладир А.І., Сергієнко С.А., Лещук О.Ю.

123

QUALITY OF SERVICE APPLICATION IN WINDOWS SERVER 2012
Vince T., Gorbar M.

131

ВИМІРЮВАЧ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННОМУ ГЕНЕРАТОРІ НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LAB VIEW
Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А.

138

RECONSTRUCTING BOUNDARY SURFACE OF CHUA`S CIRCUIT BY PARAVIEW
Guzan M., Astalos J., Dvorcak P.

145

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

154

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

157

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

160