МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 2/2013 (22)

 

 

Кременчук – 2013

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (22). – 132 с.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.; О. М. Сінчук, д.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.


 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 


Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Jimmie Cathey, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Загірняк М.В., член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.;

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

Технічний редактор – Є. В. Носач, асист.

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний, д.т.н., проф.

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»), а також у міжнародній наукометричній базі даних «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY».

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 23.04.2013 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, що містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

Науковий журнал видається з 2007 року.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013 p.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

 

 

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE,

YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Institute of Electromechanics, Energy Saving
and Control Systems

 

 

 

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

 

2/2013 (22)

 

Kremenchuk – 2013

 

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. –

Kremenchuk: KrNU, 2013. – № 2/2013(22). – 132 p.

ISSN 2072-2052

е-ISSN 20749937

 

Editor-in-chief

M. Zagirnyak – Corresponding Member of NationalAcademy of Pedagogic Sciences of Ukraine, Doctor of Sciences (Engineering), Professor.

Deputy Editors

O. Chornyi, Doctor of Sciences (Engineering), Professor; D. Rodkin, Doctor of Sciences (Engineering), Professor; O. Sinchuk, Doctor of Sciences (Engineering), Professor.

EDITORIAL BOARD

 


O. Byalobrezheskiy, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

A. Gladyr, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

A. Kalinov, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

T. Korenkova, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

A. Nekrasov, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

A. Perekrest, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

V. Prus, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor;

S. Sergienko, Cand.Sc. (Eng.), Associate Professor.

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

 


Damijan Miljavec, Professor (Slovenia);

Jimmie Cathey, Professor (USA);

Johanes Zentner, Professor (Germany);

Krzysztof Klyuschynsky, Professor (Poland);

Miralem Hadziselimovich, Assoc. Prof. (Slovenia);

M. Zagirnyak, Corresponding Member of NationalAcademy of Pedagogic Sciences of Ukraine, D.Sc. (Eng.), Prof.;

O. Beshta, D.Sc. (Eng.), Professor (Dnipropetrovsk);

V. Buhaychuk (“Amper”, Kremenchuk);

V. Grabko, D.Sc. (Eng.), Professor (Vinnitsa);

V. Klepikov, D.Sc. (Eng.), Professor (Kharkiv);

OLytvyn (“Holit Data Systems” Co Ltd, Kyiv);

O. Pavlenko, D.Sc. (Eng.), Professor (Russia);

A. Raschepkin, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);

O. Sadovoy, D.Sc. (Eng.), Professor (Dneprodzerzhinsk);

V. Senko, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);

V. Tkachuk, D.Sc. (Eng.), Professor (Lviv);

O. Tolochko, D.Sc. (Eng.), Professor (Donetsk);

V. Chermalykh, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);

V. Shinkarenko, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv);

M. Yurchenko, D.Sc. (Eng.), Professor (Kyiv).

Technical Editor E. Nosach, assistant

Commissioning editor O. Chornyi, Doctor of Sciences (Engineering), Professor

On 26 January, 2011 the journalwas registered in the List of the specialized editions for the research results of doctoral and candidate theses in Engineering to be published in. The journal is presented in the top research libraries of Ukraine, referred in the Vernadsky National Library of Ukraine. The journal is indexed by national database «UKRAINIKA NAUKOVA» («DZHERELO» abstract journal), and international database global serials directory«ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY».

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 6 of 23 April, 2013). Registration Certificate № 18236–7036 of 05 September, 2011.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

The journal has been published since 2007.

© Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2013.

 

ISSN 2072–2052

e-ISSN 20749937

 


 

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ADAPTIVE STATOR CURRENT REGULATION FOR IDENTIFICATION OF INDUCTION MOTOR PARAMETER

Peresada S., Kovbasa S., Prystupa D., Lyаshevskyi S.

10

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ СТАТИСТИЧНО ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Шуруб Ю.В.

17

ДВУХФАЗНЫЙ ТЯГОВЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД РУДНИЧНЫХ КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Омельченко А.В.

24

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЯМИ ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗА НЕСИМЕТРИЧНИХ ШВИДКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Бурбело М.Й., Кравець О.М., Никитенко М.В., Лобода Ю.В.

37

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ

Кравец А.М.

44

ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЖИМУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ЦЕНТРА ЖИВЛЕННЯ КАР’ЄРУ

Карлик Є.П., Бялобржеський О.В.

52

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ELECTROMAGNETICFIELDENERGYFLUXINTRANSFORMER

Špaldonová D.

60

МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІБРАТОРА З ЛІНІЙНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ

Бондар Р.П., Голенков Г.М., Литвин О.Ю., Подольцев О.Д.

66

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕРЬ В СТАЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГЛУБОКОМ ЕЕ НАСЫЩЕНИИ

Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Огарь В.А.

75

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ ПРИВОДА ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АППАРАТА

Кухарчук В.В., Родінков В.І., Коваль А.М.

86

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION OF NOVEL CONCEPT OF BUCK-BOOST CONVERTER IN COMPARISON WITH NOVEL CONCEPT OF MULTIPHASE BUCK-BOOST CONVERTER

Kováč D., Perduľak J.

95

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Юхименко М.Ю.

101

ОДНОФАЗНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Дрючин В.Г., Самчелеев Ю.П., Белоха Г.С., Шевченко И.С.

109

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА-ТРЕНАЖЕРА

Кореньков Э.В.

117

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

126

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

129

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

131

 

table of content

ELECTROMECHANICAL SYSTEMS, OPTIMIZATION TECHNIQUES AND SIMULATION

ADAPTIVE STATOR CURRENT REGULATION FOR IDENTIFICATION OF INDUCTION MOTOR PARAMETER

Peresada S., Kovbasa S., Prystupa D., Lyаshevskyi S.

10

THE TECHNIQUE OF SYNTESIS OF STATISTICALLY OPTIMAL SYSTEMS OF INDUCTION ELECTRIC DRIVES

Shurub Yu.

17

THE TWO-PHASE TRACTION ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE FOR CONTACT ELECTRIC LOCOMOTIVES FOR ORE MINES

Omelchenko O.

24

CONTROL OF DEVICES DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATION AT ASYMMETRICAL QUICK-CHANGE LOAD

Burbelo M., Kravets O., Nykytenko M., Loboda Yu.

37

TRANSIENT PROCESSES IN PUMPING COMPLEX AT OPERATORS FOR PIPELINE VALVES

Kravets A.

44

STATISTICAL ESTIMATION OF MODE ENERGY CONSUMPTION THE POWERING CENTER OPENCAST MINE

Karlyk Yе., Byalobrzheskyi О.

52

ELECTRIC MACHINES AND DEVICES

ELECTROMAGNETICFIELDENERGYFLUXINTRANSFORMER

Špaldonová D.

60

MODELLING OF POWER CHARACTERISTICS OF THE VIBRATOR WITH A LINEAR ELECTRIC DRIVE

Bondar R., Golenkov G., Lytvyn A., Podoltsev A.

66

DETERMINATION OF LOSSES IN STEEL DEEP INDUCTION MOTOR WITH ITS SATURATED

Rodkin D., Chenchevoy V., Ogar V.

75

DYNAMIC PROPERTIES OF THE SYSTEM DRIVE INCLINED DIFFUSION MACHINE

Kukharchuk V., Rodinkov V., Koval A.

86

ENERGY AND ELECTRICITY INDUSTRY. ENERGY MANAGEMENT

EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION OF NOVEL CONCEPT OF BUCK-BOOST CONVERTER IN COMPARISON WITH NOVEL CONCEPT OF MULTIPHASE BUCK-BOOST CONVERTER

Kováč D., Perduľak J.

95

MATHEMATICAL MODEL OF POWER EFFICIENCY OF INDUCTION DRIVES, WORKINGS FROM VOLTAGE CONVERTERS

Yukhimenko M.

101

SINGLE PHASE HIGH EFFICIENCY POWER SOURCE FOR DC electric drives

Dryuchin V., Samcheleev Yu., Beloha G., Shevchenko I.

109

INNOVATION IN EDUCATION AND MANUFACTURING,
PROBLEMS OF GRADUATE SCHOOL

HYDROTRANSPORT SYSTEMS TECHNOLOGICAL PARAMETERS REGULATED BY USE THE RESEARCH COMPLEX-SIMULATOR

Korenkov E.

117

GUIDELINCE FOR AUTHORS

127

INFORMATION ABOUT AUTHORS

129

LIST OF AUTHORS

131