МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

№ 2/2009 (6)

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 2/2009 (6). – 74 с.

  ISSN 2072–2052 ISSN 2074–9937 Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 25 червня 2009 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 12830-1714 ПР від 12.07.2007 р.   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати у галузі технічних наук.

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Computer Technologies

 

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS

 

№ 2/2009 (6)

Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. –

Kremenchuk: KSPU, 2009. – № 2/2009(6). – 74 p.

  ISSN 2072-2052 ISSN 2074–9937 The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State Polytechnic University (Record №8 of 25.06.2009). State registration certificate KB № 12830-1714 ПР of 12.07.2007.   The journal publishes articles containing new theoretical and practical results which have been received in the field of Engineering Sciences.

ЗМІСТ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ – НОВА ПЕРСПЕКТИВА НАУКОВОГО ПОШУКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Загірняк М.В., Родькін Д.Й., Чорний О.П.

8

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ИСТОЧНИКА НИЗКОЧАСТОТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Резник Д.В., Резник Е.А.

14

АППРОКСИМАЦИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ НАЛИЧИИ НЕЛИНЕЙНОСТИ

Истомина Н.Н.

19

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ РЕКУРЕНТНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЧНОГО РЕҐУЛЮВАННЯ

Конох І.С., Лисенко О.Ю., Романенко С.С.

22

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ

Чорний О.П., Артеменко А.М., Чабан А.А., Остапенко Є.В.

25

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА С УПРАВЛЯЕМОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРОЙ

Кравец А.М., Коренькова Т.В.

29

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СИНХРОННИХ ІНДУКТИВНИХ ОПОРІВ СИНХРОННОЇ МАШИНИ

Калінов А.П., Остапенко А.В.

33

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СУХОГО ЗБАГАЧЕННЯ ЗА ТЕРТЯМ

Шевчук С.П., Поліщук В.О., Зайченко С.В., Киричук В.А.

36

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И

40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОСТЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Мамчур Д.Г.

49

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ КОНДЕНСАТОРНОГО ТИПА ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Рассальский А.Н., Сахно А.А., Конограй С.П., Спица А.Г., Гук А.А.

53

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Чернецкая Е.Ю., Кореньков Э.В.

56

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ СТАТОРА

Юхименко М.Ю.

60

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

65

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION  IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

67

АНОТАЦІЇ

70

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ74