МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИМОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 2/2011 (14)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 2/2011 (14). – 182 с.

 

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. –

Kremenchuk: KrNU, 2011. – № 2/2011(14). – 183 p.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database “UKRAINIKA NAUKOVA” (“Dzherelo” abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 1 від 27.09.2011 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 1 of 27 September, 2011). Registration Certificate № 16539–5011 of 24 March, 2010.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

Науковий журнал видається з 2007 року.
The journal has been published since 2007.

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2011 р.
© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011 p.

 

З М І С Т

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. ЧАСТЬ 1: СИНТЕЗ НА ОСНОВЕ ВТОРОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА

Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Онанко А.Ю

13

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. ЧАСТЬ 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Онанко А.Ю.

17

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЕЙ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П

22

ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЙ СТАТОРА И РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Душинова Е.В., Потапенко Е.М.

28

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОНТАКТНО-АККУМУЛЯТОРНОГО ДВУХОСНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

Синчук О.Н., Шокарев Д.А., Синчук И.О.

31

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ФОРМОЮ ШТАБИ ПРОКАТУ ЗА ГІБРИДНИМ КРИТЕРІЄМ НА ОСНОВІ БЕЗКОНТАКТНИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ

Островерхов М.Я.

35

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЕЛЬНИЦЫ

Пивняк Г.Г., Кириченко В.И., Кириченко В.В., Барабан В.В., Никора В.Т., Моря Г.А.,  Вареник Л.П.

39

СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

Грабко В.В., Левицький С.М.

42

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТРОЛЕЙБУСА ТА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ З ІЗОЛЬОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ НА СТРУМ ВИТОКУ

Курочка В.П., Курочка Д.П.

46

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ ЗМІННОГО І ПОСТІЙНОГО СТРУМІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

Карлик Є.П., Бялобржеський О.В.

50

МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ НАДІЙНІСТЮ РОЗПОДІЛЬНИХ МEРЕЖ З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ НАПРУГОЮ 6-35 КВ

Ілюхін М.О.

54

MODELLING OF FIELD PROBLEMS IN MATLAB

Tomčíková I., Romashihina Zh.

58

 

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

ДІАГНОСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ІЗОЛЯЦІЇ ОПЕРАТИВНИХ МЕРЕЖ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ

Добровольська Л.Н., Романюк М.В

64

КВАНТОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Чашко М.В.

69

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРІВ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ

Пєтухов М.В., Літковець С.П.

72

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ТА РОЗПОДІЛУ ВОДИ ВІДЦЕНТРОВИМИ НАСОСАМИ З РІЗНИМИ НАПІРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Бойко В.С., Юрченко М.М., Сотник М.І., Хованський С.О.

77

METHODOLOGY FOR MEETING OBJECT´S ENERGY DEMANDS  BY RENEWABLE ENERGY SOURCES

Bačko M., Kováč D., Alekseeva J.

81

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМЫ ИМПУЛЬСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЦЕПИ ВЫПРЯМЛЕННОГО ТОКА РОТОРА

Коцур М.И.

86

 

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

МАЛОЗАТРАТНЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ – ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

Кузьмин В.В., Лившиц А.Л., Шпатенко В.С.

90

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ПАРАМЕТРІВ

Мартинов В.Л

93

A NOVEL MULTIPHASE BOOST CONVERTER WITH HIGH ENERGY EFFICIENCY

Perduľak J., Kováč D., Melnykov V.

96

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ ПРИ ВЫБОРЕ ИНДУКТИВНОСТИ СЕТИ, ПИТАЮЩЕЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД

Немыкина О. В.

101

 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА МНОГОПОЛЮСНЫХ СТРУКТУР МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ

Загирняк М.В., Бранспиз Ю.А., Шведчикова И.А.

105

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ МАШИН

Галиновский А.М., Бобер В.А., Давыдов А.Н., Вишневский А.С.

110

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОТОКОВ В ОБМОТОЧНОМ ОКНЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА

Загирняк М.В., Бранспиз Ю.А., Вельченко А.А.

116

БАГАТОПОЛЮСНІ КАСКАДНІ СИНХРОННІ МАШИНИ

Лущик В.Д., Іваненко В.С.

121

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОАКСИАЛЬНО-ЛИНЕЙНОМ ДВИГАТЕЛЕ С МАССИВНЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ

Жильцов А.В., Сорокин Д.С., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П.

124

МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЛОКАЛЬНОЮ ЗМІНОЮ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ СЕРДЕЧНИКА СТАТОРА

Колотило І.А.

128

ПРОБЛЕМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ  НАДІЙНОСТІ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Ромашина В.В., Некрасов А.В.

132

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ  ЧАСТОТНО-УПРАВЛЯЕМОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  В НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ

Петренко А.Н., Осташевский Н.А., Петренко Н.Я., Шайда В.П.

136

 

ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ БАРАБАННО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА ТРАМВАЯ

Грабко В.В.,  Шевчук Ю.В.

141

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВАРІЙНОГО РЕЖИМУ ОБРИВУ ПРОВОДУ В ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 КВ

Кутіна М.В.

145

DIAGNOSTICS OF AUTOMOBILE POWER SYSTEM VIA INTERNET

Molnár J., Kováč D., Bratash O.

150

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ТРЕХМАССОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

Черно А.А., Гуров А.П., Безверхний Д.Л.

156

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПОВІТРЯНИХ ПРОМІЖКІВ ЕЛЕМЕНТІВ ОПОР НАПРУГОЮ 220-750 КВ  ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ ПІД НАПРУГОЮ

Кутін В.М., Стискал В.М.

160

SIMPLE SIMULATION OF LONG-DISTANCE LINE

Špaldonová D., Rykov G.

166

СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ИЗ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОРЯДКА АСТАТИЗМА

Андреев А.И., Брода Г.А.

172

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

176

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

178

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

181

C O N T E N T S

ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AND AUTOMATION

GENERALIZED VOLTAGE-FREQUENCY CONTROL ALGORITHM OF INDUCTION MOTORS. PART 1: BASED ON THE SECOND LYAPUNOV’S METHOD DESIGN

Peresada S., Kovbasa S., Onanko A.

13

GENERALIZED VOLTAGE-FREQUENCY CONTROL ALGORITHM OF INDUCTION MOTORS. PART 2: TESTING RESULTS

Peresada S., Kovbasa S., Onanko A.

17

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PERMANENT-MAGNET STIRRER OF LIQUID METAL IN THE CASTING MOLD CC MACHINE

Karlov O., Kondratenko I., Raschepkin A.

22

ESTIMATION OF STATOR AND ROTOR RESISTANCES OF INDUCTION MOTOR

Dushinova E., Potapenko E.

28

SYNERGETIC SYSTEM ASYNCHRONOUS ELECTRIC CONTACT-BATTERY-TWO-AXLE ELECTRIC LOCOMOTIVE

Sinchuk O., Shokar’ov D., Sinchuk I.

31

CONTROL SYSTEM OF THE FORM OF THE STRIP OF HIRE BY HYBRID CRITERION ON THE BASIS OF CONTACTLESS EXECUTIVE DEVICES

Ostroverkhov M.

35

MODERNIZATION OF THE MILL SYNCHRONOUS DRIVE

Pivnyak G., Kirichenko V., Kirichenko V., Baraban V., Nikora V., Morya G., Varenik L.

39

THE REMOTE CONTROL SYSTEM BY DEVICE OF REGULATION UNDER LOAD OF POWER TRANSFORMER SUBSTATION

Grabko V., Levitskyi S.

42

THE INVESTIGATION OF INTERACTION A STATE OF ISOLATION A TROLLEYBUS AND POWER SYSTEMS WITH AN ISOLATED POLE TO LEAKAGE CURRENT

Kurochka V., Kurochka D.

46

RESEARCH ELECTRICITY CONSUMPTION AС AND DС MOTORS WITH ELECTRICALLY CONVERTERS

Karlik E., Byalobrzheskyi A.

50

MODEL OF DISTRIBUTIVE GRIDS INDIVIDUAL RELIABILITY MANAGEMENT  WITH AIR LINES BY 6-35 KV  VOLTAGE

Ilyukhin M.

54

MODELLING OF FIELD PROBLEMS IN MATLAB

Tomčíková I., Zh. Romashihina

58

 

POWER ENGINEERING AND MANUFACTURES ENERGY SUPPLY

DIAGNOSTIC ISOLATION CONTROL OPERATIONAL NETWORKS DIRECT CURRENT ELECTRIC STATIONS AND SUBSTATIONS

Dobrovolska L., Romaniuk M.

64

QUANTIZED POWER TRANSMISSION

Chashko M.

69

POWER SAVING TECHNOLOGIES OF OPERATION MODE CONTROLLING OF STATIC THYRISTOR COMPENSATOR OF REACTIVE POWER WITH THE FORCED COMMUTATION

Petukhov M., Litkovets S.

72

 

ENERGY MANAGEMENT

INCREASING ENERGY SUPPLY SYSTEM AND WATER DISTRIBUTION CENTRIFUGAL PUMPS WITH DIFFERENT PRESSURE CHARACTERISTICS

Boyko V., Yurchenko M., Sotnik M., Khovanskyi S.

77

METHODOLOGY FOR MEETING OBJECT´S ENERGY DEMANDS BY RENEWABLE ENERGY SOURCES

Bačko M., Kováč D., Alekseeva J.

81

INCREASE IN THE ENERGY-EFFECTIVENESS OF THE CIRCUIT FOR PULSE CONTROL IN THE CHAIN OF THE RECTIFIED CURRENT OF THE ROTOR

Kotsur М.

86

 

ENERGY AND RESOURCES SAVING

LOW-COST AND ENERGY-SAVING REHABILITATION TECHNOLOGIES FOR TURBOGENERATORS ARE BASIS OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF ENERGY INDUSTRY OF UKRAINE

Kuzmin V., Livshits A., Shpatenko V.

90

OPTIMIZATION OF MULTIPLE PARAMETERS OF GRAND BUILDINGS TO INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY

Martynov V.

93

A NOVEL MULTIPHASE BOOST CONVERTER WITH HIGH ENERGY EFFICIENCY

Perduľak J., Kováč D., Melnykov V.

96

ENERGY PRINCIPLE TO CHOOSE THE INDUCTANCE NETWORK FOR VARIABLE FREQUENCY DRIVE

Nemykina O.

101

 

ELECTRIC MACHINERY AND APPARATUS

PRELIMINARY ESTIMATION OF SYNTHESIS EFFICIENCY OF MAGNETIC SEPARATORS MULTIPOLAR STRUCTURES

Zagirnyak M., Branspiz Yu., Shvedchikova I.

105

DESIGN FEATURES OF ASYNCHRONIZED ELECTRIC MACHINES

Galinovskyi A., Bober V., Davydov A., Vishnevskyi A.

110

THE INVESTIGATION OF MAGNETIC FLUXES IN THE WINDOW SPACE OF PLANE-PARALLEL ELECTROMAGNET

Zagirnyak M., Branspiz Yu., Velchenko A.

116

THE MULTIPOLAR SYNCHRONOUS CASCADE MACHINES

Lushchik V., Іvanenko V.

121

MATHEMATICAL DESIGN OF ELECTRO-MECHANICAL TRANSIENTSIN COAXIAL-LINEAR ENGIN

Zhiltsov A., Sorokin D., Kondratenko I., Roschepkin A.

124

MODELLING OF MAGNETIC FIELD OF INDUCTION MOTOR WITH LOCAL CHANGE OF STATOR CORE PROPERTIES

Kolotylo I.

128

PROBLEM OF INTRODUCTION OF METHODS OF FORECASTING OF CHANGE OF INDICATORS RELIABILITY OF DC MOTOR

Romashina V.,  Nekrasov A.

132

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE THERMAL STATE FREQUENCY-GUIDED ASYNCHRONOUS MOTOR IN NON-STATIONARY MODES

Petrenko A., Ostashevskyi N., Petrenko N., Shayda V.

136

 

EMERGENCY PROBLEMS AND DIAGNOSTICS OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AND ELECTRIC MACHINERY

MATHEMATICAL MODEL OF TRAM DRUM-SKIDZ BRAKE DIAGNOSTICATING

Grabko V., Shevchuk Y.

141

DETERMINATION OF SIGNS OF MALFUNCTION OF PRECIPICE OF WIRE IN AIR LINES OF ELECTRICITY TRANSMISSION BY TENSION OF 6-35КВ

Куtina М.

145

DIAGNOSTICS OF AUTOMOBILE POWER SYSTEM VIA INTERNET

Molnár J., Kováč D., Bratash O.

150

 

MODELING AND OPTIMIZATION METHODS

THE PECULIARITY OF THREEMASS RESONANCE VIBRATIONAL DEVICES WITH ELECTROMAGNETIC DRIVE POWER CONSUMPTION CALCULATION

Tcherno A., Gurov A., Bezverhniy D.

156

220-750 КV TRANSMISSION TOWERS ELEMENTS AIR INTERVALS CALCULATION METHOD FOR DETERMINATION OF HOT-LINE REPAIR WORKS SAFE IMPLEMENTATION POSSIBILITY

Kutin V., Styskal V.

160

SIMPLE SIMULATION OF LONG-DISTANCE LINE

Špaldonová D., Rykov G.

166

THE STRUCTURAL SYNTHESIS OF SYSTEMS OF PHASE-LOCKED LOOP  OF FREQUENCY FROM CONDITION OF INCREASE OF ORDER OF ASTATISM

Andreev A., Broda G.

172