МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

INSTITUTE OF ELECTROMECHANICS, ENERGY SAVING AND CONTROL SYSTEMS

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ  І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 2/2012 (18)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012 (18). – 130 с.

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – № 2/2012(18). – 130 p.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database«UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 31.05.2012 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 8 of 31 May, 2012). Registration Certificate № 18236–7036 of 05 September, 2011.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

 

Науковий журнал видається з 2007 року.

The journal has been published since 2007.

 

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2012 р.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012 p.

 

З М І С Т

 

TABLE OF CONTENT

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Д. И. Родькин, Д. А. Мосюндз, А. П. Черный, Т. В. Коренькова

10

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ

В. Г. Ковальчук, Т. В. Коренькова, А. А. Сердюк

17

СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДРОБНОВИМІРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

С. А. Сергієнко, Р. С. Волянський

22

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ  БАЛАНСА СОСТАВЛЯЮЩИХ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ

Ю. В. Ромашихин, Д. А. Мосюндз, Н. А. Руденко, Д. И. Родькин

27

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАСОСНОМ КОМПЛЕКСЕ С УТЕЧКОЙ В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ

А. В. Шутька

35

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ В НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

В. Н. Сидоренко

39

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З НЕСИМЕТРІЄЮ ОБМОТОК СТАТОРА

В. О. Мельников, А. П. Калінов, Д. Г. Мамчур, В. О. Огарь

46

ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЗАТВОРА ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ 

А. І. Гладир, О. А. Хребтова, Є. О. Шаповал, К. В. Калін

51

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ  В  БЕСКОНТАКТНЫХ АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ МАШИНАХ С ИНФРАНИЗКИМИ ЧАСТОТАМИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

А. М. Галиновский, В. А. Бобер, Е. М. Дубчак

56

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ 

Н. А. Реуцкий, В. Ф. Шинкаренко, А. В. Торопов

63

НАГРЕВ И ПРОПЛАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ПРИ КОММУТАЦИИ

А. П. Калинов, И. А. Нестеров

66

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ю. А. Веремійчук, М. П. Панасюк, А. І. Замулко

72

АППАРАТУРА СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ УТЕЧКИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 380 И 660 В РУДНЫХ ШАХТ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Ликаренко, Р. А. Пархоменко

77

РУДНИЧНЫЙ АППАРАТ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧЕК ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 380 В ПЕРЕДВИЖНЫХ ГОРНЫХ МАШИН РУДНЫХ КАРЬЕРОВ

Ф. П. Шкрабец, А. Г. Ликаренко, А. В. Пироженко, Р. А. Пархоменко, А. А. Петриченко

85

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ В НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, А. В. Омельченко

91

РУДНИЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ С АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, М. А. Баулина, Е. И. Скапа

95

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВІДВАЛАХ КАР’ЄРІВ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, А. А. Петриченко, С. В. Рибинський

101

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

О. П. Чорний, М. В. Загірняк, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль

105

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННЫХ МАШИН

В. Ф. Шинкаренко, Н. А. Реуцкий

113

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ С ПОДОГРЕВОМ НЕСТАНДАРТНОЙ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

А. Л. Перекрест, И. С. Гулая

116

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

122

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

125

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

129