№ 2/2016 (34)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 2/2016 (34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2016

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 2/2016 (34). – 148 с.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

 

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.


 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 


Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

 

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Google Scolar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 11 від 23.06.2016 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016 p.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МАКСИМУМУ ВІДНОШЕННЯ МОМЕНТУ ДО СТРУМУ
Толочко О.І., Бугровий А.А.

10

ГЕНЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ НОВИХ СТРУКТУР ПОЛІГРАДІЄНТНИХ МАТРИЦЬ МАГНІТНИХ СЕПАРАТОРІВ
Шведчикова І.О., Романченко Ю.А.

17

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАКОНУ КЕРУВАННЯ НАПРУГОЮ НА КОЛИВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ТЯГОВОМУ ЕЛЕМЕНТІ КОНВЕЄРА
Печеник М.В., Бур’ян С.О., Наумчук Л.М., Грицай А.О.

25

ANALYSIS OF METHODS OF INDUCTION MOTOR SENSORLESS VECTOR CONTROL USING ANISOTROPIC PROPERTIES
Kozakevich І.

32

SIMULATION OF CIRCUITS EXCITED BY PULSE INPUTS IN MATLAB
Tomčíková I.

39

ИНВАРИАНТНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НАВЕДЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ТАНКОВОЙ БАШНИ
Александрова Т.Е., Лазаренко А. А.

47

ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИ КЕРУВАННІ ГІБРИДНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
Тимчук С.О., Шендрик В.В., Шендрик С.О., Шулима О.В.

55

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАПУСКУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ
Батраков Д.В., Титюк В.К.

62

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ТРЕХФАЗНЫЙ РЕАКТОР С РАДИАЛЬНЫМ СИММЕТРИЧНЫМ МАГНИТОПРОВОДОМ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ ЯРМА
Ставинский А.А., Новогрецкий С.Н., Прудников А.А.

71

ПАРАМЕТРИ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ДИСКОВИМ РОТОРОМ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕННІ ПРОТИЛЕЖНИХ ВІД РОТОРА СТАТОРІВ З ДВОШАРОВОЮ ОБМОТКОЮ
Ращепкін А.П., Крищук Р.С.

78

ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА ОТ КОЛИЧЕСТВА ОТКЛЮЧЕННЫХ СЕКЦИЙ ОБМОТКИ СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Кимстач О.Ю.

87

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ЧАСТИНИ ДАВАЧА СТРУМУ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ ІЗ ЗАДАНИМИ КЛАСОМ ТОЧНОСТІ Й КОЕФІЦІЄНТОМ БЕЗПЕКИ ПРИЛАДІВ ЕЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ

Гречко В.В., Варський Г.М., Танкевич Є.М.

94

VERIFICATION OF OUTPUT PARAMETERS OF MAGNETOELASTIC SENSOR OF PRESSURE FORCE

Hodulíková A.

102

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЕШАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ (К ТЕОРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ СИГНАЛАМИ)
Бялобржеский А.В., Никитина А.В., Родькин Д.И., Сергиенко С.А.

110

PECULIARITIES OF ASSESSING ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTING ENERGY SAVING SOLUTIONS IN CIVIL BIULDING
Perekrest A., Khovrak I., Chebotareva Ye.

124

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

SIMPLE CONTROL UNIT BASED ON THE OPEN-SOURCE ARDUINO PLATFORM WITH WI-FI MODULE
Bučko R.

134

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

143

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

144

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

147