№ 2/2018 (42)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

 

 

 

 

 

№ 2/2018 (42)

Кременчук – 2018

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 2/2018 (42). – 82 с.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 20749937

DOI: 10.30929/2072-2052.2018.2.42

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Зачепа Ю.В., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Огарь В.О., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “HolitDataSystems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М., д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ).

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «Cite Factor», «Polish Scholarly Bibliography», «Info Base Index», «Google Scholar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 10 від 5.07.2018 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2018 p.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 2074-9937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302.Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ В ПУСКО-ТОРМОЗНЫХ РЕЖИМАХ
Волков В.А.

8

УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРАЦІЙНИМ ПРИВОДОМ
Черно О.О., Гуров А.П.

23

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ РЕЗАНИЯ С ДИСКРЕТНЫМ ДРОБНЫМ ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМ РЕГУЛЯТОРОМ
Бушер В.В., Альдаири А.

30

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ С ВЕКТОРНЫМ БЕЗДАТЧИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Аксенов В.П., Шеремет А.И.

37

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В., Дзюбан В.С., Колосюк В.П.

44

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТБ

ДО ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Сінчук І.О.

53

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
Дерев’янко Д.Г., Ярмолюк О.С., Беспалий О.А.

61

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

DEVELOPMENT OF WEATHER STATION BASED ON ARDUINO FOR STUDYING PRINCIPLES OF CREATION MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEMS
Cicmanová M., Gans Š., Molnár J., Jacko P.

69

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

76

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

79

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

81