МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИМОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 3/2011 (15)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15). – 188 с.

 

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. –

Kremenchuk: KrNU, 2011. – № 3/2011(15). – 188 p.

 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database “UKRAINIKA NAUKOVA” (“Dzherelo” abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 1 від 27.09.2011 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 1 of 27 September, 2011). Registration Certificate № 16539–5011 of 24 March, 2010.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

Науковий журнал видається з 2007 року.
The journal has been published since 2007.

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2011 р.
© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011 p.

 

З М І С Т

ЗМІСТ

5

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ

Галай В.М., Сільвестров А.М.

13

ПРЯМОЕ ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОМЕНТОМ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С МАКСИМИЗАЦИЕЙ СООТНОШЕНИЯ МОМЕНТ-ТОК

Пересада С.М. , Дымко С.С.

16

ПІДПОРЯДКОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КООРДИНАТАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

Островерхов М.Я., Пижов В.М., Бурик М.П.

21

ПРЯМЕ ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

Островерхов М.Я., Яремов О.І.

26

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Деев С.Г., Потапенко Е.М.

31

КОМПЕНСАЦІЯ СТАТИЗМУ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ІМПУЛЬСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА, ЩО ПІДВИЩУЄ НАПРУГУ ДЖЕРЕЛА

Шавьолкін О.О., Мірошник Д.М.

36

РОБАСТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЛІФТОВОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ

Попович М.Г., Сергієнко О.В.

41

ВИКОРИСТАННЯ  СПОСТЕРІГАЧА  СТАНУ  ДЛЯ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ  ШВИДКОСТІ ПЕРЕМІЩЕНЬ У ПОЗИЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РОБОТОТЕХНІЧНОГО ПРИСТРОЮ

Старостін С.С., Сергієнко Г.С.

44

ДРОБНОМЕРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С «КОРОТКОЙ ПАМЯТЬЮ» В РЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кузев И. О., Сергиенко С. А., Волянский Р. С.

49

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДНЯТТЯ ЗАТВОРУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ НА ФІЗИЧНІЙ МОДЕЛІ

Гладир А.І., Хребтова, О.А. Лещук О.Ю.

54

АЛГОРИТМ РОБОТИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГРУПОЮПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИХ НАСОСІВ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Мошноріз М.М.

58

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЯЗКІСТЮ У ВИРОБНИЦТВІ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА

Кушнір І.С., Андрєєв А.І., Харабет О.М.

62

УТОЧНЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ЕМКОСТНОЙ СИСТЕМОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Зачепа Ю.В.

66

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Гацуц А.Г., Миська А.Р., Дранкова А.О.

71

СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСКОРЮВАЧА ТРАМВАЯ

Розводюк М.П.

75

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ НАМАГНИЧИВАНИЯ И РАЗМАГНИЧИВАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В СИСТЕМАХ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

О. И. Толочко, П. И. Розкаряка, Г. С. Чекавский, А. К. Кужель

79

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫМИ УСТАНОВКАМИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

Муха Н.И., Дудко С.А.

83

НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ С ТИРИСТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ С УСРЕДНЕНИЕМ СИГНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИЧепкунов Р.А.

87

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРИВИХ НАМАГНІЧУВАННЯ МАГНІТНИХ ОСЕРДЬ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ

Лутчин М.М.

 

93

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ИХ СЕРИЙ

Загирняк М.В., Прус В.В., Невзлин Б.И.

97

ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНВЕРСИЕЙ

Шинкаренко В.Ф., Лысак В.В.

103

ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА

Кондратенко И.П., Некрасов А.В., Волканин Е.Е.

107

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ

Кондратенко І.П., Ращепкин А.П., Ващишин Д.Д.

110

МОДЕЛЮВАННЯ АВТОНОМНИХ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ ПРИ РІЗНИХ АЛГОРИТМАХ ПЕРЕМИКАННЯ СИЛОВИХ КЛЮЧІВ

Мазуренко Л.І., Романенко В.І.

115

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ ЯКОРЯ ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАГНІТНИМ ПІДВІСОМ

Голенков Г.М., Пархоменко Д.І.

119

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВОЙСТВА СИНХРОННОГО ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА

Верхола А.В.

122

АСИНХРОННИЙ КОНДЕНСАТОРНИЙ ДВИГУН ПРИВОДА ГЕРМЕТИЧНОГО КОМПРЕСОРА ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

Байдак Ю.В.

125

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАБОЧИХ И ПУСКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Галиновский А.М., Бобер В.А.,  Давыдов А.Н., Вишневский А.С.

131

ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ОБМОТОК СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ

Грабко В.В., Бальзан І.В.

134

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО РОЗРЯДНИКА

Ковальчук В.П., Печенюк А.В.

137

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОПОРНО-СТРИЖНЕВИХ ІЗОЛЯТОРІВ

Лабзун М.П., Кутін В.М.

140

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Миська А.Р., Дранкова А.О., Глазеева О.В.

144

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОСТЕЙ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ МАГНИТНЫМИ ПОТОКАМИ В ВОЗДУХЕ

Тиховод С.М., Романиченко Г.Н., Афанасьева И.О.

149

MODELLING OF MAGNETIC FIELD OF ELASTOMAGNETIC PRESSURE FORCE SENSOR IN COSMOS/EMS ENV ROMENT

Hodulíková A., Kováč D., Ogar V.

155

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ ИНДУКЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Кобец Д.В., Середа С.Н.

160

BOUNDARY SURFACE AND LOAD PLANE OF THE TERNARY MEMORY

Guzan M., Špaldonová D., Hodulíková A., Tomčíková I., Gladyr A.

163

EMBEDDED SYSTEM AND SPEECH RECOGNITION

Bučko R., Kováč D, Konokh I.

168

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ» З ІНТЕГРОВАНИМИ АНГЛОМОВНИМИ ТЕРМІНАМИ

Кознодій О.М., Коренькова Т.В., Гордієнко М.Г.

173

REMOTE MEASUREMENTS OF VARIABLE TOPOLOGY ELECTRIC CIRCUIT SOFTWARE

Vince T., Kováč D., Perekrest A.

178

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

182

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

184

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

187

 

 

CONTENTS

ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AND AUTOMATION

MAKING A STRUCTURE OF HIERARCHICAL DIAGNOSTIC SYSTEMS

Galay V., Silvestrov A.

13

DIRECT FIELD-ORIENTED TORQUE CONTROL OF INDUCTION MOTOR WITH MAXIMUM TORQUE PER AMPERE RATIO

Peresada S., Dymko S.

16

SYSTEM OF SLAVE CONTROL COORDINATES OF ELECTRIC DRIVE ON THE BASE CONCEPTS OF THE INVERSE PROBLEM DYNAMICS

Ostroverkhov M., Pyzhov V., Buryk N.

21

DIRECT FIELD ORIENTED SPEED CONTROLLING OF THE LINEARINDUCTION MOTOR BASED ON THE INVERSE DYNAMIC CONCEPTION

Ostroverkhov N., Yaremov O.

26

ENERGY AND ADJUSTING CHARACTERISTICS OF MULTI-MOTOR AC DRIVE

Deev S., Potapenko E.

31

ERROR INDEMNIFICATION AT OUTPUT VOLTAGE CONTROL OF STEP-UP  CONVERTER

Shavyolkin A., Miroshnik D.

36

ROBASTIC SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL IN THE SPEED OF THE LIFT

Popovich M., Sergienko O.

41

APPLICATION OF STATE SPACE OBSERVER FOR SPEED IDENTIFICATION IN ROBOTIC POSITION SYSTEM

Starostin S., Sergiienko G.

44

FRACTIONAL REGULATOR WITH «SHORT MEMORY» IN RELAY SYSTEMSOF OPTIMAL CONTROL

Kuzev I., Serhiyenko S., Voliansky R.

49

ELEMENTS OF THE PHYSICAL MODEL OF THE ELECTRIC DRIVE’S LIFTING MECHANISM OF THE DAM’S SHUTTER

Gladyr А., Khrebtova О., Leshchuk O.

54

ALGORITHM OF WORK OF SYSTEM MANAGEMENT BY GROUP PUMPS OF THE STATION OF WATER-SUPPLY

Moshnoriz M.

58

MODELLING OF THE CONTROL SYSTEM BY VISCOSITY IN MANUFACTURE OF WATER COAL FUEL

Kushnir I., Andreev A.,. Kharabet A.

62

AN IMPROVEMENT OF THE LOAD CHARACTERISTICS CALCULATION INDUCTION GENERATORS WITH CAPACITIVE EXCITATION

Zachepa Y.

66

INCREASE OF EFFICIENCY WORK OF THE SHIP’S POWER INSTALLATIONS BY PROVIDING OF OPTIMUM TEMPERATURE CONDITION

Gatsuts А., Miska А., Drankova А.

71

SYNTHEIS OF MATHEMATICAL MODEL FOR DIAGNOSTICATION OF STREET CAR ACCELERATOR

Rozvodyuk M.

75

CONTROL OF MAGNETISATION AND DEMAGNETISATION IN INDUCTION MOTOR VECTOR CONTROL SYSTEMS

O. Tolochko, P. Rozkaryaka, G. Chekavskyy, A. Kugel.

79

ANALYSIS OF CONTROL ALGORITHMS OF COMPENSATION REACTIVE POWER SYSTEMS IN SHIPS ELECTRICAL POWER PLANTS

Mukha N., Dudko S.

83

WITH THYRISTOR CONVERTERS WITH SIGNAL AVERAGING FEEDBACK

Chepkunov R.

87

APPLICATION OF WAVELET-TRANSFORMATION TO THE MAGNETIZATION CURVES OF MAGNETIC CORE OF CURRENT TRANSFORMERS

Lutchyn M.

93

ELECTRIC MACHINERY AND APPARATUS

PECULIAR PROPERTIES OF THE EFFICIENT CHOICE OF ELECTRICAL MACHINES, TRANSFORMERS, ELECTRICAL APPARATUSES AND THEIR SERIES

Zagirnyak M.,. Prus V, Nevzlin B.

97

PRINCIPLES OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF ELECTROMECHANICAL OBJECTS WITH ELECTROMAGNETIC INVERSION

Shynkarenko V., Lysak V.

103

RESEARCH OF MAGNITOGIDRODYNAMIC SEPARATOR

Kondratenko I., Nekrasov A., Volkanin E.

107

THE DEVICE MATHEMATICAL MODEL FOR TRANSFORMING  THE SEA WAVES ENERGY

Kondratenko I., Raschepkin A., Vaschishin D.

110

SIMULATION OF STAND-ALONE INDUCTION GENERATORS WITH INVERTER EXCITATION FOR DIFFERENTIAL GATING SIGNAL GENERATION TECHNIQUES

Mazurenko L., Romanenko V.

115

THE INVESTIGATIONS OF DISTRIBUTION OF ELECTROMAGNETIC INDUCTION OF LINEAR SYNCHRONUS MOTOR ARMATURE WITH MAGNETIC BRACKET

Golenkov G., Parkhomenko D.

119

ENERGY AND RESOURCE SAVING PROPERTIES OF SYNCHRONOUS VACUUM CONTACTOR

Verkhola A.

122

INDUCTION CAPACITOR MOTOR OF THE HERMETIC COMPRESSOR REFRIGERATING PLANT

Baydak Y.

125

PERFECTION OF METHOD OF CALCULATION OF WORKINGS AND STARTING DESCRIPTIONS OF ASYNCHRONOUS ENGINE WITH SHORTCIRCUITED ROTOR

Galinovsky A., Bober V., Davydov A., Vishnevsky A.

131

EMERGENCY PROBLEMS AND DIAGNOSTICS OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AND ELECTRIC MACHINERY

МАTHEMATICAL MODEL FOR DIAGNOSING OF WINDINGS OF THE POWER OIL TRANSFORMER WITH CONSIDERATION OF THE FACTORS OF EXTERNAL ACTION

Grabko V., Balzan I.

134

THE MATHEMATICAL MODEL AND STRUCTURAL OF DEVICE FOR DETERMINATION OF HIGH-VOLTAGE DISCHARGER REMAINING RESOURCE

Kovalchuk V., Pechenjuk A.

137

COMPLEX METHOD OF ISOLATORS TECHNICAL CONDITION ESTIMATION

Labzun M., Kutin V.

140

DIAGNOSTICS  A TECHNICAL STATE OF SHIP DIESEL-GENERATORS DURING EXPLOITATION

Miska А., Drankova А., Glazeva О.

144

MODELING AND OPTIMIZATION METHODS

INDUCTANCES OF TRANSFORMER WINDINGS CALCULATION  СORRESPONDING TO MAGNETIC FLUXES IN AIR

Tykhovod S., Romanitchenko G., Afanasjeva I.

149

MODELLING OF MAGNETIC FIELD OF ELASTOMAGNETIC PRESSURE FORCE SENSOR IN COSMOS/EMS ENVIROMENT

Hodulíková A., Kováč D., Ogar V.

155

OPTIMIZATION OF FUZZY LOGIC CONTROL SYSTEM BY POWER SUPPLIES OF INDUCTIVE INSTALLATIONS

Kobets D., Sereda S.

160

BOUNDARY SURFACE AND LOAD PLANE OF THE TERNARY MEMORY

Guzan M., Špaldonová D., Hodulíková A., Tomčíková I., Gladyr A.

163

EMBEDDED SYSTEM AND SPEECH RECOGNITION

Bučko R., Kováč D, Konokh I.

168

INNOVATIONS IN EDUCATION AND PRODUCTION, PROBLEMS OF HIGHER SCHOOL

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TEXTBOOK FOR DISCIPLINE «AUTOMATIC ELECTRIC DRIVE OF TYPICAL INDUSTRIAL  MECHANISMS» WITH INTEGRATED ENGLISH TERMS

Koznodiy O., Gordijenko M., Korenkova T.

173

REMOTE MEASUREMENTS OF VARIABLE TOPOLOGY ELECTRIC CIRCUIT SOFTWARE

Vince T., Kováč D., Perekrest A.

178