МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL UNIVERSITY

 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

INSTITUTE OF ELECTROMECHANICS, ENERGY SAVING AND CONTROL SYSTEMS

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ  І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 3/2012 (19)

 

Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика»

Thematic issue «Problems of automatic electric drive. Theory and applications»

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу  – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – 660 с.

Electromechanical and energy saving systems. Thematic issue «Problems of automatic electric drive. Theory and applications» scientific production journal. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – № 3/2012 (19). – 660 p. 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937  

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database«UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 31.05.2012 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 8 of 31 May, 2012). Registration Certificate № 18236–7036 of 05 September, 2011.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.  

Науковий журнал видається з 2007 року.

The journal has been published since 2007.  

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2012 р.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012 p.

 

З М І С Т

TABLE OF CONTENT

Вступне слово академіка-секретаря відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України 

Б. С. Стогній

25

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

М. В. Загірняк

26

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Т. В. Коренькова

30

ПЛАВНОЕ ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Ю. М. Иньков, В. П. Феоктистов, Я. А. Бредихина

37

МЕТОД СИНТЕЗА И РОБАСТНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИХ В СКОЛЬЗЯЩИХ РЕЖИМАХ

С. М. Пересада, В. Н. Трандафилов

40

ОСОБЛИВОСТІ ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ПРИ ВРАХУВАННІ ВТРАТ У СТАЛІ

О. І. Толочко, В. В. Божко

45

CRITICAL LOADS OF INDUCTION GENERATORS WITH SERIES SELF-EXCITATION

O. Kiselychnyk, M. Pushkar, M. Bodson

48

ПОКРАЩЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ  КРАНОВИХ  ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМ  ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Р. П. Герасимяк, О. Б. Бабійчук, С. П. Савич

53

ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ МАКСИМИЗАЦИИ СООТНОШЕНИЯ МОМЕНТ–ТОК В УСЛОВИЯХ ТОКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

С. М. Пересада, С. С. Дымко

56

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ГИПЕРПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ В РЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМАХ

Е. В. Полилов, А. М. Батрак

61

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНУ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ

М. Я. Островерхов, М. П. Бурик

68

CONCERNING THE PROBLEM OF NONLINEARITY IDENTIFICATION IN ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

D. Rodkin, D. Mosiundz

70

СИНТЕЗ ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЧЕРНОВОЙ КЛЕТИ С УЧЕТОМ УПРУГОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

А. В. Холодюк, В. С. Коцюбинский

72

ЭЛЕКТРОМАГНИТНО СОВМЕСТИМЫЙ ЧАСТОТНО-ТОКОВЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

И. С. Шевченко, Ю. П. Самчелеев, В. Г. Дрючин, Г. С. Белоха

75

ВЕНТИЛЬНИЙ РЕАКТИВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД У РЕЖИМІ ТЯГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Є. В. Польовий, О. В. Садовой

78

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА ПОЛОЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ РЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С УПРУГОЙ СВЯЗЬЮ МЕТОДОМ N-i ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

А. Л. Дерец, А. В. Садовой

81

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА ТИПА РУПП

В. А. Барский, Р. А. Быканов

86

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С АВТОНОМНЫМ ИНВЕРТОРОМ ТОКА 

А. В. Волков, И. А. Косенко

90

НОВИЙ АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ОПОРІВ СТАТОРА І РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

С. М. Пересада, М. А. Коноплінський

94

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ З КОМБІНОВАНИМ КЕРУВАННЯМ ЗА ЗАДАВАЛЬНОЮ ДІЄЮ

Я. Ю. Марущак, В. І. Мороз, А. П. Кушнір

97

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПУСКОВОГО МОМЕНТУ СИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД ТИПУ ТА ВЕЛИЧИНИ ОПОРУ В КОНТУРІ ЗБУДЖЕННЯ

В. С. Маляр, В. С. Мадай, І. А. Добушовська

99

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ РОБАСТНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Е. С. Руднев

102

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ОБЕРТАННЯ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ НА БАЗІ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ  ЇХ РОТОРНИХ КОЛАХ

Д. І. Морозов, І. С. Шевченко, І. А. Карпук

108

РЕЖИМИ РОБОТИ СИСТЕМИ ПІДПОРЯДКОВАНОГО КЕРУВАННЯ ІЗ СЕЛЕКТИВНОЮ КОРЕКЦІЄЮ 

Б. Я. Панченко, Л. Ф. Карплюк

111

СИНТЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ С РЕДУЦИРОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В. О. Котляров, Л. А. Жилевская

114

МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД АВТОМОБИЛЯ С ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

С. Г. Деев

116

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 

К СОЗДАНИЮ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

В. Б. Клепиков, Ю. Н. Кутовой, Д. А. Пшеничников

120

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

К.-Х. Кайзер, А. С. Бешта, И. А. Ермолаев

125

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ю. Г. Качан, А. В. Николенко, В. В. Кузнецов

128

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

И. И. Эпштейн

133

КОМПЕНСАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Б. И. Кузнецов, Д. Е. Пелевин, И. В. Бовдуй, В. В. Коломиец, Д. А. Котляров

135

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗДАТЧИКОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, А. Б. Воронко, Д. Л. Приступа

137

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ «МЕРТВОГО ЧАСУ» АВТОНОМНОГО ІНВЕРТОРА НАПРУГИ ДЛЯ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ НА НИЗЬКІЙ ШВИДКОСТІ

А. П. Сінолиций, Ю. Г. Осадчук, І. А. Козакевич

142

COMPUTER SIMULATION OF THE ELECTROMECHANICAL SYSTEM OF A SECTION OF THE TRANSPORT ROLLER LINE

A. Rusek

145

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

О. Я. Карпович, О. А. Онищенко

150

ОЦІНКА ТА КОРЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМ БЕЗДАТЧИКОВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ ОБМОТОК СТАТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА 

В. О. Мельников

153

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В УПАКОВОЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ LENZE

А. В. Торопов, Д. А. Абдураманов

158

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЕМ ПОЛОСЫ СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ

Е. С. Назарова

161

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

М. И. Коцур, П. Д. Андриенко, И. М. Коцур, Н. Н. Олейниченко

163

ИССЛЕДОВАНИЕ РОБАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ ПРИВОДАМИ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ НА СТЕНДЕ ДВУХМАССОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, А. В. Волошко, В. В. Хоменко, Е. В. Виниченко

166

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГУЛИРУЕМОМ АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА СР72

А. А. Ткаченко, А. В. Осичев, А. Б. Богаевский

168

СИНТЕЗ ПОЛИНОМИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОСЫ

А. В. Пирожок

172

СИСТЕМЫ ПЛАВНЫХ ПУСКОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ

А. А. Ткачук, В. К. Кривовяз

175

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОБАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВЫМИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, А. В. Волошко, В. В. Хоменко, Е. В. Виниченко

180

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Б. М. Горкунов, А. В. Кипенский, С. Г. Львов

182

КАСКАДНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ

М. Л. Антонов

186

БЕЗДАТЧИКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ

М. В. Чавычалов

188

ДОСЛІДЖЕННЯ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ АВТОНОМНОЇ ГЕНЕРУЮЧОЇ УСТАНОВКИ

В. І. Хоменко, В. Б. Нізімов

190

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ З НЕЛІНІЙНОЮ КОРЕКЦІЄЮ ЗА ЗАВДАННЯМ ПОТУЖНОСТІ ПРИВОДА ОБЕРТАННЯ ШАРОШКОВОГО ВЕРСТАТА

В. С. Хілов

192

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ

В. В. Осадчий, И. В. Батраченко, Д. В. Мыкытюк

194

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОДУТЬЕВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ЭКО-3

В. А. Барский, А. Е. Фришман, А. Ю. Лысенко

199

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПУСКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА ДАВЛЕНИЕ В ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ КАК ЛИНИИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

В. Б. Клепиков,  П. А. Коротаев

202

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТУ З ДВОШВИДКІСНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ

О. А. Андрющенко, А. О. Бойко, А. В. Бібік, О. Б. Бабійчук

205

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

О. В. Крюков, С. Е. Степанов

209

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА

В. А. Волков

213

РЕКУПЕРАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ С СУПЕРКОНДЕНСАТОРАМИ

В. Б. Клепиков, А. С. Гончар

216

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В УСТАНОВКАХ З УДАРНО-ЦИКЛІЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, Ю. Б. Філіпп, Р. І. Сірманов

219

МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧА

А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов

222

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АСИНХРОННЫХ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Б. М. Чунашвили, М. И. Кобалия, К. О. Церетели, А. М. Петросян

225

AUXILIARY POWER SUPPLY – BASED ON PHOTOVOLTAIC ENERGY

M. Neuburger, G. Schmidt, N. Neuberger

227

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДВУХФАЗНОГО ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

И. О. Синчук, А. В. Омельченко, Д. А. Шокарев

232

К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА IGBT-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ–ДВУХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДВУХОСНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

Э. С. Гузов, И. О. Синчук, О. Е. Мельник, А. В. Омельченко

236

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРАКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В НАСОСНИХ УСТАНОВКАХ

О. Ф. Соколовський

239

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПУСКА АСИНХРОННОГО КОРОТКОЗАМКНУТОГО ДВИГАТЕЛЯ

В. С. Петрушин, А. М. Якимец, В. В. Ермолаев

242

АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПУСКА

В. С. Петрушин, О. В. Каленик

247

ГИБРИДНЫЕ ФИЛЬТРЫ В УСТРОЙСТВАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А. А. Колб

250

THE IGB-TRANSISTOR EXCITER OF SYNCHRONOUS MACHINE

D. Mykhailichenko, A. Chernyshev

254

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ В РЕЖИМІ ГАЛЬМУВАННЯ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЯКОРЯ ДО КОНДЕНСАТОРНОГО НАКОПИЧУВАЧА

О. В. Бялобржеський

256

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОНДЕНСАТОРНОЇ БАТАРЕЇ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ

В. А. Войтенко, В. А. Водічев

261

ФОРМИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Н. А. Задорожний, Д. С. Пономарёв

264

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Б. Ю. Васильев

267

ПРО ЕКОНОМІЧНІСТЬ СИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЯК ПРИСТРОЇВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ

О. І. Дорошенко, І. В. Медюк

269

ВЗАИМОСВЯЗИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С АКТИВНЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ

Н. А. Задорожний, И. Н. Задорожняя

272

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА С УЧЕТОМ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

О. Н. Синчук, Е. И. Лосина

276

AN ONBOARD POWER FEEDING SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES USING ULTRACAPACITORS

I. Shchur, A. Rusek, T. Koverko

278

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ПУСКАХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Н. И. Муха, С. С. Павленко, С. А. Дудко

283

ALGORITHM FOR SELECTION OF HEATING DEVICE AND ITS ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY 

M. Bačko, D. Kováč

288

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛОКОМОТИВОВ

А. В. Устенко, О. В. Пасько

293

АВТОМАТИЗАЦІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

ОПТИМАЛЬНОЕ ШИРОКОДИАПАЗОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Е. М. Потапенко, А. А. Шийка

298

ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ МОМЕНТА В ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОМ ТЯГОВОМ АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

А. А. Шавёлкин, Д. Н. Мирошник

302

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ МОМЕНТОУТВОРЮЮЧОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

С. С. Старостін

305

СКАЛЯРНОЕ ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С УЛУЧШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

О. И. Толочко, Г. С. Чекавский, П. И. Розкаряка

309

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОНТУРА ДИНАМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЗА 2М62УК ПРИ ИМИТАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

В. Н. Шамардина, С. М. Лемешко

313

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

А. П. Черный, Д. И. Родькин, Бердай Абдельмажид

316

СИНТЕЗ РЕЛЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА УСЛОВНО НЕУСТОЙЧИВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СРЫВНЫХ ФРИКЦИОННЫХ АВТОКОЛЕБАНИЙ

Л. В. Асмолова

320

THE ALGORITHMS OF HIGH-VOLTAGE FREQUENCY CONVERTERS CONTROL AND ASSESSMENT OF THEIR INFLUENCE ON PARAMETERS OF FILTER-COMPENSATING DEVICES

O. Sinchuk, D. Mykhailichenko

324

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МЕТОДАМИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ДИАГРАММ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Д. Г. Литвиненко, Л. В. Акимов

328

МАШИННО-ВЕНТИЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Л. І. Мазуренко, О. В. Джура, В. І. Романенко, Л. М. Диннік, О. А. Білик

331

ГАШЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВОГО КРАНА

О. И. Толочко, Д. В. Бажутин, Ф. Палис

336

ВПЛИВ МЕТОДУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ НА ПОВЕДІНКУ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО КЕРУВАННЯ

В. І. Мороз, І. Г. Головач, Я. С. Паранчук

340

АНАЛІЗ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОЇ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

О. Г. Плахтина, А. С. Куцик, М. О. Мальцев, В. П. Чумак

342

СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ДИНАМИЧЕСКИМ ВИБРОГАСИТЕЛЕМ ТРЕХМАССОВОЙ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

А. А. Черно, А. П. Гуров, С. Н. Новогрецкий

345

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ РАБОЧЕГО ОРГАНА РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА

В. М. Чермалых, А. В. Чермалых, И. Я. Майданский

350

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛЕТЕВЫМИ ПОДЪЕМНЫМИ УСТАНОВКАМИ ГЛУБОКИХ ШАХТ

И. Я. Майданский, В. М. Чермалых, А. В. Чермалых

355

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛИФТА В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ С УЧЕТОМ УПРУГОСТИ КАНАТОВ

С. И. Алехин, Д. С. Рочняк

360

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ОБРАТНОЙ МОДЕЛИ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА 

А. К. Клименко

363

СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МАКСИМУМА ТЯГИ  РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

А. В. Тимощенко

366

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

А. Б. Бекбаев, Д. Б. Акпанбетов, А. К. Жумаев

370

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПО КОНТУРУ ТОКА (МОМЕНТА) ДЛЯ ГОРНЫХ МАШИН

В. С. Горбик

373

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОЛЯ ЗРЕНИЯ ПРИБОРА НАБЛЮДЕНИЯ

Т. Е. Александрова, А. А. Лазаренко, А. В. Зейн

375

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА З КЕРУВАННЯМ ЗА ВЕКТОРОМ ПРОГНОЗНИХ ЗМІННИХ СТАНУ

В. М. Столяров

378

ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПУЛЬСАЦИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА

Ю. Н. Чередник, В. О. Квашнин

380

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА

В. В. Зиновкин, Э. М. Кулинич, А. И. Байша, В. О. Мирный

383

МЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОДИНАМИКА КОМБИНИРОВАННОГО ТРЕХКАНАЛЬНОГО СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧИ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО СТАНКА ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

А. А. Худяев

386

НОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА

Р. С. Волянский, А. В. Садовой

393

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА СТРЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

О. А. Ребедак, А. В. Сухомуд, Н. А. Задорожний

395

УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИБРИДНОЙ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Г. К. Кохреидзе, Д. П. Лаошвили, Г. Г. Мурджикнели, И. А. Курашвили, Ш. А. Пхакадзе

400

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПРУГИ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З РЕГУЛЯТОРАМИ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ

Я. Ю. Марущак, Б. Л. Копчак, Л. С. Копчак, В. Б. Цяпа

405

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ЦЕПИ ФАЗНОГО РОТОРА 

А. В. Качура, М. В. Кулик, А. М. Съянов

408

ПЕРЕДАТОЧНА ФУНКЦІЯ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ

Л. І. Мазуренко, В. І. Романенко, О. В. Джура

412

ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІСТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ З ПЕРІОДИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

О. В. Бібік , Л. І. Мазуренко, Л. О. Жуков

416

НОВИЙ АЛГОРИТМ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

В. І. Мороз, О. Турич, Я. Ю. Марущак

419

АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ З РОЗШИРЕНИМ ДІАПАЗОНОМ РЕГУЛЮВАННЯ ВХІДНОЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПУЛЬСАЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО МОМЕНТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

В. М. Михальський, В. М. Соболєв, В. В. Чопик, І. А. Шаповал

421

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СООТНОШЕНИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

А. М. Галиновский, О. Ю. Бабенко, Е. А. Ленская

425

КВАЗІОПТИМАЛЬНЕ ДИСКРЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ В БЕЗКОНТАКТНІЙ КОНТРРОТОРНІЙ АВТОНОМНІЙ ВІТРОУСТАНОВЦІ

І. З. Щур, А. І. Ковальчук

431

ЕНЕРГОФОРМУЮЧЕ КЕРУВАННЯ ДВОМАСОВОЮ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ У ГАМІЛЬТОНОВОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ

І. З. Щур, Ю. О. Білецький

435

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЛЯБОВОГО ПОДЪЕМНИКА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК С ЦЕЛЬЮ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

О. А. Ребедак, С. А. Бакан, Н. А. Задорожний

439

РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ МНОГОМАССОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ

А. Е. Казурова

445

MECHATRONIC SYSTEM AND VOICE CONTROL

R. Bučko, D. Kováč

448

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАЯТНИКОВЫХ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ

Б. М. Чунашвили, М. И. Кобалия, А. М. Петросян, К. О. Церетели

452

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ІНДУКЦІЙНО-ДУГОВОГО СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

М. Л. Антонов, Ю. Е. Пачколін, О. О. Бондаренко

454

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ К НОРМИРОВАННОЙ ФОРМЕ

И. М. Гвоздева, В. Ф. Миргород, Е. В. Деренг, П. И. Полищук, О. В. Глазева

456

МОДЕЛЮВАННЯ ЧОТИРИПОЛЮСНОГО МАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА

А. В. Некрасов, Є. Є. Волканін

459

СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХОДЬБЫ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ 

А. Сафонов, А. Телеш, А. Мельников, Ф. Палис

462

ГЕНЕРАТОР З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ ТА U-ПОДІБНИМ СТАТОРОМ

В. І. Ткачук, І. Є. Біляковський

466

ГАРМОНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕТЕВОГО ТОКА ЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

В. Л. Беляев, С. Н. Радимов

469

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЯМИ ПОДВОДНОГО АППАРАТА МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

С. М. Волянский

472

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В. А. Бобер

474

CIRCUIT SIMULATION IN MATLAB

I. Tomčíková, M. Vansáč

480

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА КОНТРАСТНОСТИ РЕЛЬЕФА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ СИНТЕЗЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЦЕХОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

А. П. Заболотный, В. С. Мамбаева, Д. В. Федоша

484

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ КОРОТКОЙ СЕТИ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГРАФИТАЦИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Д. С. Ярымбаш

486

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З МАСИВНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ РОТОРОМ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ КІЛ

О. С. Манукян

491

SOME METROLOGICAL PROPERTIES OF AN ELASTOMAGNETIC SENSOR OF PRESSURE FORCE

A. Hodulíková, D. Kováč

493

SIX PHASE BOOST CONVERTER WITH HIGH EFFICIENCY OF ENERGY CONVERSION

D. Kováč, J. Perduľak

497

CALCULATION OF CAPACITANCE OF TWO SPIRAL PLATES PLACED ON PRINTED CIRCUIT BOARD USING COMSOL MULTIPHYSICS

M. Ocilka, D. Kováč

502

ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОЇ СИСТЕМИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ПІДСИСТЕМ, ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

Л. І. Демків

505

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ І ФАЗЗІ-ЛОГІКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВПЛИВУ ТРАНСФОРМАТОРА НИЖНЬОГО РІВНЯ В ЗАДАЧІ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРАНСФОРМАТОРА З ПРИСТРОЄМ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

В. В. Грабко, І. В. Бальзан

508

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ

О. В. Крюков

512

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ РЕАКТИВНИМ ДВИГУНОМ З ФАЗЗІ-ЕСТИМАТОРОМ КУТА ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА

А. О. Лозинський, Т. І. Михайлович

516

USAGE OF ARTIFIC NEURAL NETWORK IN REMOTE DC MOTOR SPEED REGULATION

T. Vince

518

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ СПОСОБОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

А. Д. Петрушин, Е. Е. Илясова, М. В. Чавычалов

522

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДУГ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЧІТКИМ ПАРАЛЕЛЬНИМ КОРЕКТОРОМ

О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. I. Мороз, Р. Я. Паранчук

524

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ ТРИШАРОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ НАПЕРЕД ВИЗНАЧЕНОЇ СТРУКТУРИ

В. І. Калашніков, О. Ю. Колларов

526

МЕТОД АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ НЕЙРОКЕРУВАННЯ

В. П. Щокін, О. В. Щокіна

528

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА У БЕЗДАВАЧЕВІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИМ РЕАКТИВНИМ ДВИГУНОМ

Ю. О. Бобечко, А. О. Лозинський

531

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭСКАЛАТОРА МЕТРОПОЛИТЕНА С ФАЗЗИ-УПРАВЛЕНИЕМ

Е. Ф. Банев

533

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ НА БАЗЕ РЕГУЛЯТОРА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЧАСТЬ 1

А. К. Жук, В. Н. Запальский, К. Н. Запальский

537

ШВИДКОДІЙНА ПОЗИЦІЙНА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ НАВЕДЕННЯ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Я. С. Паранчук, П. М. Єфімов, В. О. Москалик

541

ВИБІР НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАПОВНЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПОМПИ

А. В. Маляр, А. С. Андреїшин

543

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИН ДУГ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З НЕЙРОРЕГУЛЯТОРОМ

Я. С. Паранчук, А. Б. Мацигін, І. А. Андріяс І. М. Лопух

546

ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

 

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

О. В. Крюков, А. В. Серебряков, А. Б. Васенин

549

ОСОБЕННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Т-ОБРАЗНОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

А. С. Бешта, А. А. Сёмин

553

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗНОЧАСТОТНОМ ТЕСТОВОМ НАПРЯЖЕНИИ

Д. В. Резник, Д. И. Родькин, А. П. Черный

556

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ГЛУБОКОПАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В. Ф. Сивокобыленко, С. Н. Ткаченко

562

ДИАГНОСТИКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Е. А. Игуменцев, Е. А. Прокопенко

566

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

А. А. Бересан, А. А. Бойко, С. Н. Радимов

569

DIAGNOSTIC MEASUREMENT EMBEDDED SYSTEM

J. Molnár, D. Kováč

572

КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА

А. Б. Бекбаев, А. М. Карбозова, В. П. Шерышев

575

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – СРЕДСТВО САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Ю. В. Лашко, А. П. Черный, О. А. Черная, Т. П. Коваль

580

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

О. В. Прітченко, А. П. Калінов

585

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ НА ПОЛНОМАСШТАБНОМ ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ

Н. И. Муха

589

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ  ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

С. М. Бойко, Є. П. Карлик, І. О. Синчук, Р. А. Пархоменко, О. А. Удовенко, В.М. Будніков

594

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯМ ФІРМИ VIPA ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА З МАНІПУЛЯТОРОМ М10П

І. А. Орловський, Т. С. Храпаль, М. В. Сердюк, О. І. Крат

597

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ SCILAB ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ

И. А. Карпук, Н. И. Андреева, Д. И. Морозов

600

ІНФОРМАЦІЯ

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

А. Е. Козярук, С. И. Таранов

603

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ПОЛИНОМОВ ЧЕБЫШЕВА НА МНОЖЕСТВЕ РАВНОУДАЛЕННЫХ ТОЧЕК

С. Г. Буряковский, А. С. Маслий, Б. Г. Любарский

605

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И НАЛАДКИ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

А. В. Гурушкин, Г. А. Сивякова

607

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОМОМЕНТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

O. Нолле, Н. Нойбергер, А. С. Бешта, Н. В. Куваев

610

СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИЕЙ

П. Д. Андриенко, В. П. Метельский, И. Ю. Немудрый

613

АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ МОДЕРНІЗОВАНОЇ ТЯГОВОЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА

Д. О. Кулагін, П. Д. Андрієнко, Д. С. Андрієнко

615

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Л. В. Мельникова, В. В. Бушер, А. И. Шестака

617

АВТОМАТИЗАЦИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

З. П. Елизарова, А. В. Кормилец, А. И. Креславский

620

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАМОТОЧНОГО МЕХАНИЗМА С ПРЯМЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАТЯЖЕНИЯ

Л. Г. Лимонов, В. П. Моргулис, К. Я. Гаврилюк, Н. А. Черногуб, Н. М. Баран

623

ЭКОНОМИЧНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ

С. Н. Бондаренко,  Л. Г. Лимонов, А. Ю. Малахова, В. П. Моргулис

625

ЗАСОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

О. М. Закладний, В. М. Чермалих, О. О. Закладний

628

БИОГЕННОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

М. В. Чашко

632

КАФЕДРІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» – 75 РОКІВ

С.М. Пересада, М.Г. Попович

636

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

640

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

657