ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 3/2014 (27)

 

 

Кременчук – 2014

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – 116 с.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.

 

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

 

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «Directory of Research Journals Indexing» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 8 від 30.06.2014 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014 p.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.comapch@kdu.edu.ua

 

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ИНВАРИАНТНЫЙ К ВАРИАЦИЯМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РОТОРА АЛГОРИТМ ПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТОКА

Пересада С.М., Ковбаса С.Н., Трандафилов В.Н.

10

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ С НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ

Родькин Д.И., Мосюндз Д.А.

20

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ковальчук В.Г., Коренькова Т.В.

27

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ Й ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АВТОНОМНИХ КОНТРРОТОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВОК РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ТРАНСФОРМАТОРАМИ З ОБЕРТОВОЮ ПОЛОВИНОЮ

Щур І.З., Ковальчук А.І.

36

БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВУХКЛЕТОЧНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Руденко Н.А., Ромашихин Ю.В.

45

ПРОГНОЗУЮЧЕ КЕРУВАННЯ КОНУСНОЮ ДРОБАРКОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРТОНОРМОВАНИХ ФУНКЦІЙ ЛАГЕРРА

Михайленко О.Ю.

53

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

MODELING OF ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN ELECTROTECHNICAL COMPLEXES FOR REDUCING RESIDUAL STRESSES

Kondratenko I., Zhiltsov A., Vasyuk V.

61

МЕТОД РОЗРАХУНКУ УСЕРЕДНЕНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПО ВИСОТІ ПОВІТРЯНОГО ПРОМІЖКУ ТОРЦЕВОГО ДУГОСТАТОРНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Карлов О.М., Кондратенко І.П., Крищук Р.С., Ращепкін А.П.

68

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФОРМУЛА ЦЕНЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СЕТЯХ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ

Родькин Д.И.

78

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ–ТЯГОВИЙ КОМПЛЕКС МАГІСТРАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ

Бялобржеський О.В., Сухонос Т.Ю., Курись Л.В.

92

ОЦІНКА ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ

Романенко С.С., Перекрест А.Л., Волжан М.Н.

99

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

109

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

112

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

114