№ 3/2016 (35)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 3/2016 (35)

 

 

Кременчук – 2016

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 3/2016 (35). – 94 с.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

 

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.


 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 


Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

 

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Google Scolar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 11 від 23.06.2016 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2016 p.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

TRANSIENT PROCESS IN ELECTRICAL CIRCUIT AS ANALOG OF HEAT TRANSFER AND HEAT INERTIA OF THE ROOM

Boiko V., Sotnyk M., Khovanskyy S.

10

ПРИНЦИПИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДВОКАНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Теряєв В.І.

17

АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ З ФАЗОВИМ КОМПАУНДУВАННЯМ

Куцик А.С., Семенюк М.Б., Євченко А.А., Тутка В.В.

24

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХДВИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛИФТОВОГО МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА С ИНДУКТОРНЫМИ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Акчебаш Н.В.

32

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

Манько Р.Н., Коренькова Т.В.

39

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

СТРУКТУРНО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТОРОИДАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Шинкаренко В.Ф., Чумак В.В., Монахов Е.А.

50

СТРУКТУРНО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ С ТОРЦЕВОЙ АКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Шведчикова И.А., Никитченко И.В.

57

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПАРАМЕТРИ БОРТОВОГО НАКОПИЧУВАЧА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЗАДАНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ

Сулим А.О., Хозя П.О., Устенко О.В., Ломонос А.І.

65

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ШАХТ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ

Колосюк В.П., Чебенко Ю.М., Колосюк А.В.

75

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЙМОВІРНIСНОГО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ КОМПЛЕКСІВ «АЕРОІОНИ-ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ» ПОВІТРЯ ЗАМКНУТИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Козловська Т.Ф., Сукач С.В., Кравець О.М.

82

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

89

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

92

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

94