№ 3/2019 (47)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 3/2019 (47)

 

 

Кременчук – 2019

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. – Вип. 3/2019 (47). – 92 с.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 20749937

DOI: 10.30929/2072-2052.2019.3.47

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Ю. І. Дорофєєв, д.т.н., проф.

(НТУ «ХПІ», м. Харків);

Б. Б. Кобилянский, к.т.н., доц.

(ННППІ УІПА, м. Бахмут);

В. І. Корнієнко, д.т.н., проф.

(НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро);

А. І. Купин, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Л. І. Мазуренко, д.т.н., проф.

(ІЕД НАН України, м. Київ);

О. Ю. Михайленко, к.т.н., доц.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Н. В. Моркун, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

(КрНУ, м. Кременчук);

О. В. Садовой, д.т.н., проф.

(ДДТУ, м. Кам’янське);

О. М. Сінчук, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. І. Толочко, д.т.н., проф.

(НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,  м. Київ);

В. К. Титюк, к.т.н., доц.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. П. Чорний, д.т.н., проф.

(КрНУ, м. Кременчук);

В. П. Щокін, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Miralem Hadziselimovic, DSc.

(University of Maribor, Slovenia);

Sebastijan Seme, CandSc., Assoc. Prof.

(University of Maribor, Slovenia).

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук, затвердженого наказом МОН України від 18 грудня 2018 року №1412. Журнал належить до категорії «Б», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Info Base Index», «Google Scholar», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 2 від 31.10.2019 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2019 p.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 2074-9937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302.

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ СИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЛЕТУЧИХ НОЖНИЦ В ПУСКО-ТОРМОЗНЫХ РЕЖИМАХ
Волков В.А.

8

БЛОКИ ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧНИМИ МАШИНАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ БДУ-У
Загірняк М.В., Дзюбан В.С., Артьомов П.В.

21

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ИНДУКТОРНОЙ СИСТЕМЕ С ВНУТРЕННИМ КОАКСИАЛЬНЫМ БИФИЛЯРНЫМ СОЛЕНОИДОМ
Батыгин Ю.В., Чаплыгин Е.А., Шиндерук С.А., Стрельникова В.А., Гмыря Д.И.

29

СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Розводюк М.П., Вдовиченко В.Є., Розводюк К.М.

35

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНОГО МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ З ПРУЖНО-В’ЯЗКИМ ТИПОМ НАВАНТАЖЕННЯ
Бондар Р.П.

48

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Синчук О.Н., Купин А.И., Синчук И.О., Козакевич И.А., Дозоренко О.В.

58

ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ШТАТНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ МЕТРОПОЛІТЕНУ З СИСТЕМАМИ РЕКУПЕРАЦІЇ
Сулим А.О., Третяк Е.В., Хозя П.О., Мельник О.О., Мужичук С.О.

66

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

DEVICE FOR PRODUCTION OF PLASTIC FILAMENT FOR 3D PRINTER
Molnár J., Hrabovský P.

79

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

87

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

90

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

92