№ 3/2021 (55)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 3/2021 (55)

 

 

Кременчук – 2021

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2022. – Вип. 3/2021 (55). – 62 с.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 20749937

DOI: 10.30929/2072-2052.2021.3.55

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, дійсний член (академік) Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Ю. І. Дорофєєв, д.т.н., проф.

(НТУ «ХПІ», м. Харків);

Б. Б. Кобилянский, к.т.н., доц.

(ННППІ УІПА, м. Бахмут);

В. І. Корнієнко, д.т.н., проф.

(НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро);

А. І. Купин, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Л. І. Мазуренко, д.т.н., проф.

(ІЕД НАН України, м. Київ);

О. Ю. Михайленко, к.т.н., доц.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Н. В. Моркун, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

(КрНУ, м. Кременчук);

О. В. Садовой, д.т.н., проф.

(ДДТУ, м. Кам’янське);

О. М. Сінчук, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. І. Толочко, д.т.н., проф.

(НТУУ КПІ ім. І. Сікорського,  м. Київ);

В. К. Титюк, к.т.н., доц.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

О. П. Чорний, д.т.н., проф.

(КрНУ, м. Кременчук);

В. П. Щокін, д.т.н., проф.

(КНУ, м. Кривий Ріг);

Miralem Hadziselimovic, DSc.

(University of Maribor, Slovenia);

Sebastijan Seme, CandSc., Assoc. Prof.

(University of Maribor, Slovenia).

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук, затвердженого наказом МОН України від 18 грудня 2018 року №1412. Журнал належить до категорії «Б», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrich’s Periodicals Directory», «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Info Base Index», «Google Scholar», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 1 від 26.08.2021 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2021 p.

 

ISSN 20722052

е-ISSN 2074-9937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302.

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСT

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ З ПЛОСКИМ КРУГОВИМ СОЛЕНОЇДОМ МІЖ МАСИВНИМИ БІФІЛЯРНИМИ КОТУШКАМИ
Батигін Ю. В., Гаврилова Т. В., Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Щербініна Ю. В.

8

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО ДВУЗВ’ЯЗНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗЕРНОМЕТАЛЬНОЇ МАШИНИ З ФУНКЦІЄЮ ФОКУСУВАННЯ ПОТОКУ ЗЕРНА
Бурдільна Є. В., Конох І. С., Сергієнко С. А.

16

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ ПОШКОДЖЕННЯ Н-МОДУЛІВ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ КАСКАДНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЧАСТОТИ
Бушер В. В., Глазєва О. В., Ду Сінь.

24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ ЕНЕРГІЇ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Братюк П. В.

32

МОДЕЛЬ І АЛГОРИТМ РОБОТИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Матковський М. В., Семенов К. І.

41

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИМІРЮВАННЯМ ПРОМИСЛОВО КОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЮ ДЛЯ ПОРУВАТИХ ПІДКЛАДОК
Притчин С. Е., Драгобецкий В. В., Шевченко І. В., Палагін В. А., Ломонос А. І., Найда В. В.

50

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

57

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

59

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

61