№ 4-2013 (24)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

 

 

№ 4/2013 (24)

 

 

Кременчук – 2013

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 4/2013 (24). – 106 с.

ISSN 2072–2052 е-ISSN 2074–9937   Головний редактор М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф. Заступники головного редактора О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.; Гладир А.І., к.т.н., доц.; Калінов А.П., к.т.н., доц.; Коренькова Т.В., к.т.н., доц.; Некрасов А.В., к.т.н., доц.; Перекрест А.Л., к.т.н., доц.; Прус В.В., к.т.н., доц.; Сергієнко С.А., к.т.н., доц.

 

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

 

Damijan Miljavec, проф. (Словенія);
Jimmie Cathey, проф. (США);
Johanes Zentner, проф. (Німеччина);
Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);
Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);
Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);
Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);
Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);
Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);
Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);
Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);
Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);
Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);
Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);
Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);
Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);
Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);
Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);
Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);
Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

Технічний редактор – Є. В. Носач, асист.

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний, д.т.н., проф.

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY», «INDEX COPERNICUS» та «POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY.RU (РИНЦ).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 3 від 23.12.2013 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р. Журнал публікує після рецензування та редагування статті, що містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук. Науковий журнал видається з 2007 року. © Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013 p.

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937  

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.comapch@kdu.edu.uaevnosach@mail.ru

 

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ТУРБИННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Перекрест А.Л., Карпенко О.А.

8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСЕВДОСИГНАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Потапов А.Л., Ромашихин Ю.В., Мосюндз Д.А.

18

ДЕКОМПОЗИЦІЯ СИГНАЛУ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ОБМОТОК СТАТОРА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОШКОДЖЕНЬ СТРИЖНІВ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

Ромашихіна Ж.І., Калінов А.П., Луценко І.А.

27

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ВЫНУЖДАЮЩЕЙ СИЛЫ ДВУХВАЛЬНОГО ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ ВИБРАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Ноженко В.Ю.

37

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МУЛЬТИКОПТЕРА ПО КРИТЕРИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Тытюк В.К.

45

ОСОБЕННОСТИ КОММУТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ТРАНЗИСТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Юхименко М.Ю.

52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА АСИНХРОНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ТРОГАНИИ

Хребтова О.А., Ченчевой В.В., Огарь В.А.

61

ЭМУЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Конох И.С., Найда В.В.

70

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАГНІТНОГО ПІДВІСУ КЛАСИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Некрасов В.О., Донченко Р.М.

85

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВЫХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ШАХТ

Синчук И.О., Харитонов А.А.

93

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

100

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

103

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

105