МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCEYOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University

 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS

 

№ 4/2010 (12)

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 4/2010 (12). – 132 с.

Electromechanical and saving up systems. Quarterly scientific production journal. –Kremenchuk: KNU, 2010. – № 4/2010(12). – 132 p.

ISSN 2072–2052
ISSN 2074–9937

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 3 від 18 листопада 2010 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University (Record №3 of 18.11.2010).
State registration certificate КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати у галузі технічних наук.

The journal publishes articles containing new theoretical and practical results which have been received in the field of Engineering Sciences.

 

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ,
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Родькин Д.И., Коренькова Т.В.

 10

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ОБРИВІВ СТРИЖНІВ РОТОРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Ромашихіна Ж.І., Калінов А.П.

 22

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОМОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Браташ О.В., Калинов А.П.

 28

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА

Алексеева Ю.А., Коренькова Т.В., Конох И.С.

 34

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В.

 39

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Смірнова Ю.А., Чорний О.П., Лашко Ю.В

 56

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОБОТОМ МП-11

Євтушенко К.В.

 62

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ ШВИДКОСТІ

Найда В.В., Конох І.С.

 66

АНАЛИЗ СИСТЕМ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ АВТОНОМНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Зачепа Ю.В., Василькова Т.С.

 71

УРАХУВАННЯ ЗМІНИ КУТА ПОВОРОТУ РОТОРА ДЛЯ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА 

Істоміна Н.М.

 78

ПОБУДОВА НЕЧІТКОГО КОНТРОЛЕРУ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ ПРИ ФОРМУВАННІ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ МАШИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Ломонос А.І., Конох І.С., Удовицький О.В.

 81

ПІДТРИМКА ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В НОРМАТИВНИХ МЕЖАХ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ ПРАЦІ

Авраменко М.М., Сукач С.В., Кобилянський М.А.

 86

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТИПОВ СТРУКТУР ПРИ ДЕГИДРАТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Заблоцкая Т.Ю.

 92

ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ БЕЗПРОВІДНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕНЬ

Романенко С.С.

 96

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗРАХУНКІВ СКЛАДОВИХ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЖИВЛЕННЯ І КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ З НЕСТАБІЛЬНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМ

Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Дуб Є.С.

 99

ЕНЕРГЕТИКА Й ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ. ЧАСТИНА 1: ПРОБЛЕМИ, ПОРОДЖУВАНІ ВИКОРИСТАННЯМ НЕВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.

103

СИСТЕМА ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ СЕРВИСНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Бойко Л.Г.

110

МЕТОД НАДЛИШКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ У ГРАФІЧНИХ КОНТЕЙНЕРАХ

Бельська В.Ю., Костенко П.П., Сухарев О.Є., Шевченко В.О.

113

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НАУКОВИХ НАПРЯМІВ. ПІДСУМКИ РОБОТИ

ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЫ

Гордиенко Н.А.

119

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

127

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL “ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS”

129

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

132