МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

 

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

Institute of Electromechanics, Energy Saving and Control Systems

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 4/2011 (16)

 

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4/2011 (16). – 172 с.

Electromechanical and energy saving systems. Quarterly research and production journal. –Kremenchuk: KrNU, 2011. – № 4/2011(16). – 172 p. 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January,2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to bepublished in. The journal is reviewed by the national database «UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 3 від 24.11.2011 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 16539-5011 ПР від 24.03.2010 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 3 of 24.11.2011). Registration Certificate № 16539–5011 of 24 March, 2010.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

Науковий журнал видається з 2007 року.

The journal has been published since 2007.

 

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2011 р.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2011 p.

 

 

З М І С Т

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

РАБОТА ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ СКОРОСТИ ВЫШЕ ОСНОВНОЙ

Б.И. Фираго

12

СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДВУХОСНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Б.В. Жеребкин, Д.А. Шокарев, Е.И. Скапа

17

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ОДНОФАЗНОЇ МОСТОВОЇ СХЕМИ ІНВЕРТОРА В ПРИСТРОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

О.Ю. Давидов, О.В. Бялобржеський

22

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КПД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

А.В. Бобров

28

РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПЕРИОДНОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ СКОРОСТИ ПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ФАЗЗИ-РЕГУЛЯТОРОМ

В.М. Чермалых, Е.И. Алтухов, А.В. Данилин, А.В. Босак

33

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУР МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ ДИСКОВОГО ТИПА

М.В. Загирняк, И.А. Шведчикова

38

АСИНХРОННЫЙ ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДВУХСИСТЕМНОГО РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

Д.А. Шокарев, Е.И. Скапа

45

АСПЕКТИ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ДИНАМІЦІ РУХУ ДВООСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

В.В. Захаров, I.О. Сінчук

49

О МЕТОДИКЕ ВЫБОРА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ю.Г. Качан, А.В. Николенко, В.В. Кузнецов

53

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ НА ОБЩУЮ ДИНАМИКУ СОСТАВА

Д.А. Шокарев, Е.И. Скапа

58

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ ТЯГОВЫХ КООРДИНАТ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДВУХОСНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

А.А. Хараджян, С.Н. Якимец

62

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЯГОВЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ КОНТАКТНО-АКУМУЛЯТОРНОГО ДВУХОСНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА

О.Н. Синчук, Д.А. Шокарев, Е.И. Скапа, Э.С. Гузов, Ф.И. Караманиц

65

РЕЗОНАНСНИЙ ІНВЕРТОР ІЗ ЗВОРОТНИМИ ДІОДАМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК

В.І. Сенько, К.В. Трубіцин, М.М. Юрченко, О.М. Юрченко

69

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНО-АККУМУЛЯТОРНЫМИ ЭЛЕКТРОВОЗАМИ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

О.Н. Синчук, Е.И. Скапа, Э.С. Гузов

74

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА НА БАЗЕ ОДНОФАЗНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОСОВМЕСТИМОЙ С СЕТЬЮ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА

В.Г. Дрючин, Ю.П. Самчелеев, И.С. Шевченко, Д.И. Морозов

78

ГАРМОНІЙНИЙ СКЛАД ФІДЕРНИХ НАПРУГ ТА СТРУМІВ ПРИ АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ

М.О. Костін, П.Є. Михаліченко

84

ДВУХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Э.С. Гузов, А.В. Омельченко

90

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Т.В. Коренькова, В.Г. Ковальчук

93

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ВИБІР І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ МІСТА ТЕПЛОВОЮ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ

А.В. Праховник, В.В. Вент

100

ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

М.Й. Бурбело, Ю.П. Войтюк

105

СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ІНДУКЦІЙНИМ НАГРІВОМ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ, ВИКОНАНИХ ПОСАДКОЮ З НАТЯГОМ

Н.С. Дрешпак

108

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ КАЧЕСТВА СМЕСЕЙ УГЛЕЙ И ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

В.В. Овсяников

112

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫВОДА В «ХОЛОДНЫЙ» РЕЗЕРВ НЕДОГРУЖЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Н.И. Лесной

116

АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ Л-35/11-300 ПАТ «УКРТАТНАФТА»

І.В. Губін, О.О. Єлисовецький, Д.А. Шокарьов

120

ВИБІР СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Ю.В. Хацкевич

123

ДО РЕАЛІЙ РОЗБУДОВИ СЛУЖБИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ГІРНИЧОРУДНОГО КОМБІНАТУ

І.О. Сінчук, К.П. Богодист

127

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСЕВДОАВАРИЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ДВУХОСНЫХ ЭЛЕКТРОЗОВ

В.О. Черная, Д.А. Михайличенко

134

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ С ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИМИ И ДРОБНО-ИНТЕГРИРУЮЩИМИ ЗВЕНЬЯМИ В SIMULINK

В.В. Бушер

140

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОСВЯЗНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ УПРУГИХ ЗВЕНЬЕВ

В.М .Чермалых, Е.И. Алтухов, А.В.Данилин, А.В. Босак

144

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

А.А. Хараджян, Д.А. Шокарев, Е.И. Скапа

148

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Л.Б. Литвинский, Е.И. Лосина

151

МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ВЕТРОТУРБИНЫ В СРЕДЕ MATLAB-SIMULINK

А.В. Переверзев, А.Н. Буров, А.А. Бурова

154

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ЙМОВІРНІСНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

О.П. Чорний, В.М. Сидоренко, В.Ю. Бельська, Т.П. Коваль

161

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

166

INSTRUSTIONS OF MANUSCRIPT ORIGIN DESIGN FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL «ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING UP SYSTEMS»

168

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

171

LIST OF AUTHORS

172