ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ  І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ

ELECTROMECHANICAL AND ENERGY SAVING SYSTEMS

 

№ 4/2012 (20)

 

Тематичний випуск
«Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія
й практика»

Thematic issue
«Problems of automatic electric drive. Theory and applications»

 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу  – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (20). – 142 с.

Electromechanical and energy saving systems. Thematic issue «Problems of automatic electric drive. Theory and applications» scientific production journal. – Kremenchuk: KrNU, 2012. – № 4/2012 (20). – 142 p. 

ISSN 2072–2052

ISSN 2074–9937

 

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26.01.2011 року № 1 – 05/1 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Реферується у загальнодержавній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Pursuant to the Decree of General Committee of the Higher Certifying Commission of Ukraine № 1-05/1 of 26 January, 2011 the journal was recorded to the List of the specialized editions for the outcomes of doctoral and candidate theses to be published in. The journal is reviewed by the national database«UKRAINIKA NAUKOVA» («Dzherelo» abstract journal).

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 9 від 21.06.2012 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236-7036 ПР від 05.09.2011 р.

The journal is published by the decision of the Scientific Council of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Record № 9 of 21.06. 2012). Registration Certificate № 18236–7036 of 05 September, 2011.

Журнал публікує після рецензування та редагування статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

The journal publishes only articles peer-reviewed and amended, which covers theoretical and experimental aspects of research outcomes in the fields of Engineering Sciences, Natural Sciences, and Humanities.

 

Науковий журнал видається з 2007 року.

The journal has been published since 2007.

 

© Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, 2012 р.

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012 p.

 

З М І С Т

 

TABLE OF CONTENT

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ПОЛНОГО ПОРЯДКА 

С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, Д. Л. Приступа

10

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА АНАЛІЗОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ 

Д. Г. Мамчур, М. В. Загірняк, А. П. Калінов

14

СПОСТЕРІГАЧ ТЕПЛОВОГО СТАНУ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ МАКСИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ  

Є. Нолле, Н. Нойбергер, О. С. Бешта, С. С. Худолій, О. В. Балахонцев

20

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А. Л. Юдина, А. П. Черный, Бердай Абдельмажид

25

КОРЕКЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ З НЕСИМЕТРИЧНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ  

А. В. Чумачова, А. П. Калінов

30

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ С НАКОПИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

А. И. Ломонос, Д. И. Родькин, Д. А. Мосюндз

36

КАНАЛЫ И ИХ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ШАХТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОСОСТАВОВ 

О. Н. Синчук, В. О. Черная, Э. С. Гузов, И. О. Синчук, Р. А. Пархоменко, Л. В. Сменова

43

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕ ПЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Г. О. Гаврилец

49

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ВИБІГУ ДВИГУНІВ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЛЬНИЧНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

К. М. Маренич, С. В. Василець

54

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ КАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

А. А. Сердюк, Т. В. Коренькова

57

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ЗАТВОРУ ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ 

О. А. Хребтова, С. А. Сергієнко

63

BOUNDARY SURFACE OF MEMORY FOR SMOOTH I–V CHARACTERISTICS 

M. Guzan

70

SIMULATION OF CIRCUITS USING SPARSE TABLEAU ANALYSIS IN MATLAB 

M. Vansáč, I. Tomčíková, M. Ocilka

73

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭНЕРГОПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Д. И. Родькин

77

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Т. В. Коренькова

83

ЭНЕРГОПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Д. А. Мосюндз

92

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРА МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

И. С. Конох

99

ПСЕВДОПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Ю. В. Ромашихин, Н. А. Руденко, В. Ю. Мошковский

103

ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ С ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ 

О. Н. Синчук, С. Н. Якимец, Е. И.Скапа

108

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ У МЕЖАХ АЕРОПОРТІВ МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ   

В. А. Глива, Л. О. Левченко

111

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С УЛУЧШЕННЫМ ГАРМОНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

М. Ю. Юхименко

115

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПСЕВДОПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Н. А. Руденко, В. Ю. Мошковский, Ю. В. Ромашихин

122

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

С. В. Сукач, А. В. Мозговой, М. А. Кобылянский, А. Л. Величко, А. С. Метель

127

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

133

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

136

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

140