№ 4/2015 (32)

ТИТУЛЬНІ АРКУШІ

Міністерство освіти І науки України

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Інститут електромеханіки, енергозбереження

і систем управління

 

 

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ
І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
СИСТЕМИ

 

 

№ 4/2015 (32)

 

Кременчук – 2015

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 4/2015 (32). – 118 с.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 2074–9937

 

Головний редактор

М. В. Загірняк, член-кор. Національної Академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора

О. П. Чорний, д.т.н., проф.; Д. Й. Родькін, д.т.н., проф.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Бялобржеський О.В., к.т.н., доц.;

Гладир А.І., к.т.н., доц.;

Калінов А.П., к.т.н., доц.;

Коренькова Т.В., к.т.н., доц.;

Некрасов А.В., к.т.н., доц.;

Перекрест А.Л., к.т.н., доц.;

Прус В.В., к.т.н., доц.;

Сергієнко С.А., к.т.н., доц.

 

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА


Damijan Miljavec, проф. (Словенія);

Stephen D. Gedney, проф. (США);

Johanes Zentner, проф. (Німеччина);

Krzysztof Klyuschynsky, проф. (Польща);

Miralem Hadziselimovich, доц. (Словенія);

Бешта О.С., д.т.н., проф. (м. Дніпропетровськ);

Бугайчук В.М. (“Ампер”, м. Кременчук);

Грабко В.В., д.т.н., проф. (м. Вінниця);

Клепіков В.Б., д.т.н., проф. (м. Харків);

Литвин О.М. (ТОВ “Holit Data Systems”, м. Київ);

Павленко О.В., д.т.н., проф. (Росія);

Ращепкин А.П., д.т.н., проф. (м. Київ);

Садовой О.В., д.т.н., проф. (м. Дніпродзержинськ);

Сенько В.І., д.т.н., проф. (м. Київ);

Сінчук О.М., д.т.н., проф. (м. Кривий Ріг);

Ткачук В.І., д.т.н., проф. (м. Львів);

Толочко О.І., д.т.н., проф. (м. Донецьк);

Чермалих В.М.,  д.т.н., проф. (м. Київ);

Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф. (м. Київ);

Юрченко М.М., д.т.н., проф. (м. Київ).

 

 

Науковий редактор – Д. Й. Родькін

Відповідальний за випуск – О. П. Чорний

Літературний редактор – Н. О. Гордієнко

Технічний редактор – Є. В. Бурдільна

 

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

 

Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 25.12.2015 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації серії КВ № 18236–7036 ПР від 05.09.2011 р.

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих і гуманітарних наук.

 

© Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 p.

 

ISSN 2072–2052

е-ISSN 20749937

 

Адреса редакції: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ІЕЕСУ, к. 2302

Телефон: +3805366 31147. E-mail: journal.eess@gmail.com, journal.eess@kdu.edu.ua

[свернуть]

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

ВІРТУАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС «АВТОНОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ З АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ»
Зачепа Н.В., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А

10

УМОВИ ПЕРСИСТНОСТІ ЗБУДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАДАНОГО ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ В СИСТЕМАХ БЕЗДАВАЧЕВОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ
Пересада С.М., Ковбаса С.М., Благодір В.О.

18

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В., Руденко Н.А.

25

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ВЕНТИЛЬНИМ ЗБУДЖЕННЯМ ТА ВЕКТОРНИМ КЕРУВАННЯМ
Мазуренко Л.І., Романенко В.І., Джура О.В.

34

ТИРИСТОРНИЙ РЕГУЛЯТОР ЗМІННОЇ НАПРУГИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ В СИСТЕМАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЕНЕРГЕТИЧНИМ МЕТОДОМ
Базишин М.Ю., Родькін Д.Й.

48

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЇЇ ЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ
Сотник М.І., Бойко В.С.

61

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ГОРНОРУДНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕЙ
Синчук И.О., Гузов Э.С., Яловая А.Н., Винник М.А.

69

FEATURES OF INTEGRATED ENERGY ASSESSMENT OF THE ACTUAL ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF ENERGY FACILITIES
Varlamov G., Priymak E., Olinevich N., Ocheretyanko M.

75

ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ
Черная В.О., Омельченко А.В.

82

АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Синчук И.О., Яловая А.Н., Бойко С.Н.

89

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ОПАЛЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ
Герасименко О.В., Перекрест А.Л.

96

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Никитина А.В.

105

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»

 

112

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

115

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ

118