Науково-виробничий журнал

„Електромеханічні і енергозберігаючі системи

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Для публікації в журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» приймаються статті, які раніше не були опубліковані, а також не надані іншому журналу для розгляду та публікації.

Матеріал, який відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007), формат DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів; схеми, малюнки і таблиці, розміщені в тексті, мають бути у відповідному місці, а не в кінці статті.

Параметри сторінки: поля верхні і нижні — 2,5 см, ліві і праві — 2,0 см. Шрифт Times New Roman 10 pt. Абзацний відступ — 0,5 см. Міжрядковий інтервал — одинарний. Обсяг статті — 7-15 повних сторінок разом з анотаціями та літературою.

Текст статті повинен мати такі елементи:
— Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
— Аналіз попередніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
— Формулювання мети роботи.
— Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, з поданням отриманих графіків, діаграм, тощо.
— Висновки з даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.

Структура статті:

індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки, шрифт Times New Roman 10 pt)
назва статті (розміщення по центру, шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний, всі прописні)
ініціали, прізвища всіх авторів (шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний)
відомості про авторів: місце роботи (навчання), поштова адреса, індекс, місто, країна, електронна пошта (шрифт Times New Roman 10 pt)
авторське резюме (анотація) (100-250 слів в одну колонку) повинно мати ту ж структуру, що й основний текст статті, бути лаконічною і логічно закінченої частиною документа, не залежною від основного тексту. Анотація повинна містити наступні елементи: вступ, цілі і завдання, методи, результати, практична значущість, висновок; ключові слова (не більше п’яти слів) (шрифт Times New Roman 10 pt; словосполучення «Ключові слова» — напівжирним) (рекомендації до написання)
назва статті; ініціали, прізвища всіх авторів; відомості про авторів; анотація з ключовими словами — російською мовою;
основний текст статті (форматування статті — у дві колонки з проміжком 1 см, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman 10 pt);
бібліографія (ЛІТЕРАТУРА) — нумерований список літератури по мірі згадування в статті. Наукова стаття повинна містити аналіз подібної тематики в літературних джерелах не більше 40 років із зазначенням від 10 і більше джерел. Слід уникати посилань на підручники, посібники, ДЕСТи, оскільки вони не є науковими роботами, а також на автореферати і дисертації. Рекомендується посилатися на наукові статті подібної тематики журналу «Електромеханічні и енергозберігаючі системи». Посилань на роботи одного автора дозволяється не більше двох. По тексту статті повинні слідувати посилання на всі літературні джерела;
назва статті; ініціали, прізвища всіх авторів; відомості про авторів; анотація з ключовими словами — на англійській мові;
бібліографія (REFERENCES) — наводиться повністю повторюючи список літератури, незалежно від того, є чи немає в ньому іноземні джерела. Посилання оформлюються у відповідності правилам — за стандартом Harvard);
— ким і коли рекомендована стаття до публікації.
Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менш ніж на 75%.

Оформлення англомовної анотації

Приклад оформлення статті

Транслітерація прізвищ авторів, назв книг, журналів, видавництв, тощо, залежно від мови оригіналу джерела виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN / HCGN (для російської мови).

Відомості про всіх авторів в електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна і скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта (форматуванням на всю сторінку, запис даних через коми) подаються в окремому файлі українською, російською та англійською мовами. При наданні відомостей про авторів англійською мовою слід користуватися загальноприйнятою лексикою для перекладу вчених ступенів, звань і посад.

На адресу редколегії направляється електронний варіант статті із зазначенням наукової рубрики для подальшого рецензування та редагування. Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори.

Рецензування статей

Метою рецензування є представлення наукової статті у відповідність науковим та редакційним вимогам, виключення методологічних помилок та фальсифікації.

Статті, що надходять до редакції рецензуються спеціалістами з вченим ступенем кандидата або доктора наук зі спеціальності наукової тематики статті. Рецензенти дають мотивований відгук щодо доцільності публікації статті.

Автори можуть самостійно обрати рецензента, якщо він не входить до складу редакційної ради журналу з вченим ступенем кандидата або доктора наук зі спеціальності наукової тематики статті. В такому випадку автор зобов’язаний представити до редакції заповнену рецензію на статтю (форма рецензії).

Якщо стаття не відповідає вимогам або науковій тематиці журналу, вона відправляється автору із зазначенням невідповідних питань.